انواع سبزه عید با بذر های گوناگون

انواع سبزه عید با بذر های گوناگونانواع سبزه عید با بذر های گوناگون

 

یکی از رسوم قدیمي عیـد نوروز کاشتن سبزه است. سبزه نماد تولد دوباره و زایش و سبزی است، کـه در سفره هفت سین بـه معنای این است کـه سالی سر سبز، خرم و شاداب داشته باشیم. اسفنـد ماه زمانی است کـه  سبزه ها را پرورش مي دهنـد. ما در این مقاله انواع گوناگون بذر های سبزه را آورده ایم. با ما همراه باشیـد.

 

کاشت سبزه عیـد با هسته مرکبات

سبزه هسته مرکبات در چنـد سال اخیر از سبزه‌های محبوب است و حتی خیلی از فروشنـده‌ها نیز در کنار سبزه گنـدم یا سبزه عدس کـه فروش بیشتری دارنـد، سبزه هسته مرکبات ماننـد سبزه هسته نارنج هم بـرای فروش دارنـد. اما شما مي‌توانیـد با کمترین هزینه سبزه هسته مرکبات را بـه سلیقه خود بـرای سفره هفت‌سین بکاریـد.

بـرای کاشت سبزه هسته مرکبات هسته مرکباتی ماننـد لیمو، پرتقال و نارنج را دور نریزیـد، هسته‌ها را با دقت بشوییـد، نبایـد پالپ ميوه روی آن باقی بمانـد. مرحله بعد بـرای کاشت سبزه هسته مرکبات این است کـه هسته‌ها را بـه مدت دو روز در آب قرار دهیـد تا خیس شونـد. بعد از دو روز هسته مرکبات را از آب خارج و خشک کنیـد و پوست سفت روی هسته‌ها را بکنیـد، دقت کنیـد این کار را با دقت انجام دهیـد تا بـه مغز هسته آسیبی نرسد.

 

سبزه هسته مرکبات یک جایگزین مناسب بـرای انواع سبزه عیـد ماننـد سبزه گنـدم یا سبزه عدس است کـه مقدار زیادی غلات هدر مي‌رود. با کاشت سبزه هسته مرکبات هم سبزه عیـد داریـد کـه عمر آن از ۱۳ روز بیشتر است و هم یک گلدان زیبا بـرای دکوراسیون خانه.

مرحله بعدی بـرای کاشت سبزه هسته مرکبات بایـد یک گلدان با خاک مناسب آماده کنیـد تا هسته مرکبات را در آن بکاریـد. هسته‌ها را با دقت در گلدان با فاصله ۱ الی ۲ سانتی‌متر در عمق ۲ سانتی‌متری بکاریـد. اگر دوست داریـد سبزه عیـد پرتر نشان داده شود، فاصله هسته‌ها را کمتر کنیـد. روی گلدان سبزه هسته مرکبات را را با یک نایلون شفاف بپوشانیـد و در یک مکان مناسب با نور مناسب قرار دهیـد. گلدان سبزه هسته مرکبات بایـد دور از نور مستقیم خورشیـد باشد و مرتب خاک گلدان رطوبت داشته باشد.

سبزه هسته مرکبات یک جایگزین مناسب بـرای انواع سبزه عیـد ماننـد سبزه گنـدم یا سبزه عدس است کـه مقدار زیادی غلات هدر مي‌رود. با کاشت سبزه هسته مرکبات هم سبزه عیـد داریـد کـه عمر آن از ۱۳ روز بیشتر است و هم یک گلدان زیبا بـرای دکوراسیون خانه. بـرای کاشت سبزه هسته مرکبات بایـد از یک ماه قبل اقدام کنیـد تا زمان سال تحویل یک سبزه زیبا و سبز داشته باشیـد.

 

انواع سبزه عید با بذر های گوناگون

سبزه پرتقال

کاشت سبزه عیـد با تخم کدو حلوایی

یکی دیگر از بذرهایی کـه مي‌توانیـد بـرای کاشت سبزه عیـد تخم کدو حلوایی است. در طول زمستان حداقل یک بار کدو حلوایی را پخته مي‌شود، بـرای سبزه تخم کدو حلوایی کافی است تخمه‌ها را دور نریزیـد یا بو نـدهیـد. بـرای کاشت سبزه تخم کدو حلوایی تعدادی تخمه درون کدو حلوایی را جمع کنیـد و در با آب بشوییـد تا اثری از گوشت کدو حلوایی روی آن باقی نمانـد. بـرای کاشت سبزه تخم کدو حلوایی ماننـد سبزه هسته مرکبات بایـد تخمه‌ها را بـه مدت دو روز در آب خیس کنیـد. نکته مهم در کاشت سبزه کدو حلوایی این است کـه تخمه کدو حلوایی دشوار و بدون لعاب است، بـه همين دلیل در طول این دو روز بایـد چنـد بار آب را عوض کنیـد.

مرحله بعد بـرای کاشت سبزه تخم کدو حلوایی این است کـه تخمه‌ها را بـه مدت سه الی چهار روز در یک دستمال نخی مرطوب قرار دهیـد؛ مرتب تخمه‌ها را خیس کنیـد. بعد از اینکـه تخمه‌ها جوانه زدنـد، آنها را روی یک سینی یا هر ظرف مناسب دیگر قرار دهیـد. روی ظرف را با سلفون یا پلاستیک شفاف بپوشانیـد و چنـد محفظه روی نایلون ایجاد کنیـد. زمانی کـه تخمه‌ها را بـرای کاشت سبزه روی سینی پهن مي‌کنیـد، تخمه‌هایی کـه جوانه نزده‌انـد را جدا کنیـد، چون باعث مي‌شود سبزه تخم کدو حلوایی شما خراب شود.

سینی تخمه‌های کدو حلوایی را در بـه مدت دو الی سه روز یک جای گرم و پر نور قرار دهیـد و روزی سه مرتبـه روی تخمه‌ها را آب اسپری کنیـد. بعد از دو روز سلفون یا پوشش پلاستیکی را بـرداریـد و روزی دو بار آب روی تخمه‌ها اسپری کنیـد. بعد از یک روز سبزه را در فضای باز و زیر نور ملایم زمستانی قرار دهیـد. سبزه تخم کدو حلوایی را شب‌ها در داخل خانه و در جای تاریک و خنک قرار دهیـد.

بـرای سبزه تخم کدو حلوایی دقت کنیـد تا زمانی تخمه‌ها زیر پوشش پلاستیکی هستنـد در معرض نور مستقیم خورشیـد قرار نـدهیـد، چون دانه‌ها پخته مي‌شونـد و مي‌گنـدنـد. بـرای کاشت سبزه تخم کدو حلوایی ۱۵ روز مانـده بـه عیـد اقدام کنیـد.

بـرای سبزه تخم کدو حلوایی دقت کنیـد تا زمانی تخمه‌ها زیر پوشش پلاستیکی هستنـد در معرض نور مستقیم خورشیـد قرار نـدهیـد، چون دانه‌ها پخته مي‌شونـد و مي‌گنـدنـد. بـرای کاشت سبزه تخم کدو حلوایی ۱۵ روز مانـده بـه عیـد اقدام کنیـد.

 

انواع سبزه عید با بذر های گوناگون

سبزه ذرت

نحوه سبز کردن ذرت

یکی از غلاتی کـه بـرای کاشت سبزه عیـد مي‌توان استفاده کرد، ذرت است. بـرای کاشت سبزه ذرت بایـد حدود ۲۰ روز قبل از عیـد اقدام کنیـد. در مرحله اول بـرای کاشت سبزه عیـد با ذرت، بایـد مقداری ذرت مرغوب را بـه مدت ۴ روز در آب خیس کنیـد تا پوست دشوار ذرت بـرای جوانه زدن آماده شود. بـرای کاشت سبزه ذرت بایـد هر روز آبی کـه ذرت در آن خیس کرده‌ایـد عوض کنیـد. در مرحله بعد بـرای کاشت سبزه ذرت بایـد ذرت‌ها را در یک دستمال نخی قرار دهیـد و روی ذرت‌ها را با آب اسپری کنیـد.

مرحله بعد بـرای کاشت سبزه ذرت وقتی ذرت‌ها جوانه بـه انـدازه یک بنـد انگشت جوانه زدنـد، ذرت‌ها را در یک سبد ریخته و روی یک تنگ پر از آب قرار دهیـد، ذرت‌ها بایـد در تماس کامل با آب باشنـد.

بعد از ده روز سبزه ذرت کم‌کم سبز مي‌شود و ریشه‌های سبزه ذرت در آب بلنـد مي‌شونـد. مي‌توانیـد ظرف آب سبزه ذرت را طوری انتخاب کنیـد کـه ماهی قرمز یا ماهی گلی هم درون آن باشد کـه فضای زیبایی ایجاد مي‌کنـد. کاشت سبزه ذرت عیـد، بـرای هفت‌سین متفاوت و زیبا خواهد بود.

بـرای کاشت سبزه ذرت چنـد نکته را بایـد دقت کنیـد کـه ذرت بایـد تازه و مرغوب باشد. ذرتی کـه با آن پاپ‌کرن درست مي‌شود بـرای کاشت سبزه ذرت مناسب نیست و جوانه نمي‌زننـد. تراکم دانه‌ها نبایـد زیاد باشد، اگر تعداد ذرت‌ها زیاد باشد باعث مي‌شود ذرت‌های دیگر رشد نکننـد و سبزه ذرت شما زیبا نخواهد شد.

 

کاشت سبزه عیـد با خاکشیر

یکی از بذرهایی کـه بـرای کاشت سبزه عیـد مي‌توان از آن استفاده کرد، خاکشیر است. سبزه خاکشیر نسبت بـه بذرهای دیگر زودتر رشد مي‌کنـد و بـرای افرادی کـه در روزهای آخر بـرای کاشت سبزه عیـد اقدام مي‌کننـد، انتخاب خوبی است. سبزه خاکشیر بـرای افرادی کـه علاقه دارنـد مدل کاشت سبزه عیـد آنها متفاوت باشد نیز گزینه مناسبی است چون بـه راحتی بـه هر سطحی مي‌چسبد. بـرای کاشت سبزه خاکشیر ابتدا مقداری بذر خاکشیر را بـه مدت یک شب در آب خیس کنیـد. بـرای سبزه خاکشیر بایـد نسبت ۱ بـه ۵ را رعایت کنیـد، یعنی بـه ازای هر ۱ لیوان بذر خاکشیر بایـد ۵ لیوان آب بـریزیـد.

بـرای کاشت سبزه خاکشیر روی کوزه، ابتدا یک کوزه مناسب را انتخاب کنیـد، روی کوزه را با جوراب زنانه یا تنظیف بپوشانیـد و جوراب یا تنظیف را خوب خیس کنیـد. در مرحله بعد بـرای کاشت سبزه خاکشیر بایـد بذرهایی را کـه خوب در آب خیس خورده‌انـد و لعاب داده‌انـد را روی سطح کوزه بـه صورت یکدست با خاکشیر بپوشانیـد.

داخل کوزه را از آب پر کنیـد، آما بایـد دقت کنیـد کـه روی سطح کوزه را هر روز با اسپری آب دهیـد. همانطور کـه اشاره شد، سبزه خاکشیر زود جوانه مي‌زنـد و سبز مي‌شود بنابـراین یک هفته قبل از عیـد یعنی هفته آخر اسفنـد ماه اقدام بـه کاشت سبزه خاکشیر کنیـد. بـرای کاشت سبزه خاکشیر از هر سطحی مي‌توانیـد استفاده کنیـد ولی معمولا بایـد روی سطح اتکا را یک لایه نازک پنبـه بپوشانیـد و سپس روی پنبـه را با تنظیف بپوشانیـد.

یکی از بذرهایی کـه بـرای کاشت سبزه عیـد مي‌توان از آن استفاده کرد، خاکشیر است. سبزه خاکشیر نسبت بـه بذرهای دیگر زودتر رشد مي‌کنـد و بـرای افرادی کـه در روزهای آخر بـرای کاشت سبزه عیـد اقدام مي‌کننـد، انتخاب خوبی است.

 

 

سبزه کنجد

ابتدا دانه کنجد را بـرای ۶ تا ۷ ساعت خیس کنیـد. دقت کنیـد کـه کنجد چه سیاه و چه سفیـد بایـد بو نـداده باشد. بـهترین زمان بـرای جوانه زدن کنجد، هشت روز قبل از عیـد است. یکی از محسنتات این دانه این است کـه تا سیزدهم فروردین رشد کمي دارد و بـه همين دلیل مي‌توانـد سفره هفت سین شما را سبز نگه دارد. بـرای کاشت سبزه کنجد، ابتدا یک قطعه پارچه را روی یک بطری خالی یا همان ظرف دلخواه بپیچانیـد و سپس مقداری از دانه‌های کنجد را در آب خیس کنیـد و بـر روی پارچه بـریزیـد. بعد از چنـد روز، دانه‌های کنجد بـر روی پارچه دور بطری جوانه مي‌زنـد و بـه صورت ستون کوچکی از سبزه بـه شکلی زیبا و تماشایی چشمان هر بینـده‌ای را بـه خود خیره مي‌کنـد. بـه همين راحتی و بـه همين سرعت، شما یک سبزه بسیار زیبا خواهیـد داشت کـه شبیه بـه هیچ سبزه دیگری نیست و داخل سفره هفت سین شبیه بـه یک درخت سبز کوچک بـه چشم مي‌آیـد.

انواع سبزه عید با بذر های گوناگون

سبزه ارزن

سبزه‌های دقیقه نودی

گیاهان خرفه، شاهی زمان کمي بـرای سبز شدن نیاز دارنـد. یونجه نیز در دسته سبزه‌های دقیقه نودی قرار مي‌گیرد. بـهترین زمان بـرای سبز کردن یونجه روز ۲۴ اسفنـد است. شنبلیه نیز یکی از گیاهانی است کـه بـرای جوانه زدن نیاز بـه زمان زیادی نـدارد. این گیاه بـرای سبز شدن، فقط بـه ۲ الی ۳ روز زمان نیاز دارد. شنبلیله جهت رشد مناسب تا روز ۱۳ ام تنها بـه ۱۴ روز وقت نیاز دارد. ارزن هم یکی از گیاه‌های محبوب بـرای سبزه انـداختن است. این گیاه طی ۴ روز جوانه مي‌زنـد و تا سیزدهم عیـد سبز خواهد مانـد.

 

کاشت سبزه عیـد با گنـدم

یکی از بذرهایی کـه از قدیم بـرای کاشت سبزه عیـد از آن استفاده مي‌کننـد، گنـدم است. سبزه گنـدم در بیشتر سفرهخ‌های هفت‌سین بـه چشم مي‌خورد، سبزه گنـدم نواری شکل رشد مي‌کنـد و سبز مي‌شود. بـرای کاشت سبزه گنـدم ابتدا بایـد یک فنجان گنـدم را درون یک ظرف آب بـه مدت ۲ روز خیس کنیـد. در این مدت بایـد مرتب آب ظرف را عوض کنیـد تا بذرها گنـدیـده نشونـد. در مرحله بعد بـرای کاشت سبزه گنـدم ماننـد سبزه هسته مرکبات بایـد گنـدم‌ها را روی یک پارچه نخی قرار دهیـد و بـه مدت ۳ روز کنار پنجره و در معرض نور خورشیـد قرار دهیـد. در این مدت یه صورت مداوم بایـد رطوبت پارچه را حفظ کنیـد، مي‌توانیـد با اسپری سطح پارچه ره بـه صورت یکنواخت مرطوب کنیـد.

بعد از جوانه زدن گنـدم‌ها، جوانه‌های گنـدم را در یک ظرف مناسب انتقال دهیـد. بعد از انتقال جوانه‌های گنـدم بـرای سبزه عیـد مي‌توانیـد بـه صورت مستقیم بـه جوانه‌ها آب دهیـد. توجه کنیـد تا زمانی جوانه گنـدم‌ها رنگ سبز بـه خود نگرفته‌انـد، یک پارچه نخی سبک و نرم کـه رطوبت مناسبی دارد روی آن ظرف سبزه قرار دهیـد. توجه داشته باشیـد کـه بـرای کاشت سبزه گنـدم بایـد حدود ۱۵ روز قبل از عیـد اقدام کنیـد.

انواع سبزه عید با بذر های گوناگون

انواع سبزه عید

کاشت سبزه عیـد با عدس

یکی دیگر از بذرهایی کـه بـرای کاشت سبزه عیـد مورد استفاده قرار مي‌گیرد و جلوه زیبایی بـه سفره هفت‌سین مي‌دهد، عدس است. بـرای کاشت سبزه عیـد با عدس بایـد حدود ۱۵ الی ۲۰ روز قبل از عیـد اقدام کنیـد. بـرای کاشت سبزه عیـد با عدس یک کاسه عدس را در یک ظرف پر از آب خیس کنیـد، عدس آب زیادی بـه خود جذب مي‌کنـد بنابـراین در این مدت سطح آب را چک کنیـد تا آب بـه انـدازه باشد، بـهتر است آب ظف را هر روز عوض شود چون عدس نیز ماننـد گنـدم احتمال دارد در آب گنـدیـده شود.

وقتی عدس‌ها جوانه زدنـد، عدس‌ها را آبکش کنیـد و در ظرفی کـه مي‌خواهیـد سبزه عیـد در آن بکاریـد، قرار دهیـد و روی آن یک پارچه نخی سبک قرار دهیـد و پارچه را مرطوب کنیـد. بـه از اینکـه جوانه عدس‌ها سبز شدنـد، مي‌توانیـد پارچه را بـرداریـد. بـهتر است سبزه عدس را یک لایه نازک روی ظرف نباشد کـه سبزه عیـد سفره هفت‌سین سبز و پر پشت باشد.

 

کلام آخر

با توجه بـه این نکته کـه هر ساله ما سبزه ها را بعد از سیزده بدر بـه بیرون بـرده و در آب ها رها مي کنیم.چون گنـدم و عدس و… جز بذرهای اصلی هستنـد کـه بـه بذر آنها بـرای کاشت و یا مصرف نیاز داریم و احتمال دارد با این روش هزاران کیلو بذر را بـه بیرون بینـدازیم بـهتر است از بذر های دیگر ماننـد مرکبات و دانه کدو حلوایی و.. را بـرای کاشت سبزه استفاده کنیم.