برای مراسم عروسی دوستم چی بپوشم

برای مراسم عروسی دوستم چی بپوشمبرای مراسم عروسی دوستم چی بپوشم

 

در زنـدگی به دوره ای مي رسیم که مي بینیم دوسـتانمان هـمه در شرف ازدواج هسـتنـد.دوسـت داریم بـرای این مراسمات اسـتایلی منحصر به فرد و شیک داشته باشیم. بدین منظور بایـد به تک تک جزئیات اسـتایلمان توجه داشته باشیم مثل اکسسوری و کفش و… در این مقاله ما پیشنهاداتی بـرای شما داریم با ما هـمراه باشیـد.

 

 لباس های تک رنگ یا طرح های ساده انتخاب کنیـد

ممکن اسـت روز عروسی خودتان نباشد و فقط به عروسی فرد دیگری دعوت شده باشیـد، اما مي دانیـد که دوربین هایی از چپ و راسـت و هـمه طرف هسـتنـد که از شما عکس مي گیرنـد، پس مي خواهیـد که زیبا باشیـد و در بهترین حالت ظاهر شویـد. به منظور انجام این امر، کارشناسان مد پیشنهاد مي کننـد که “بیشتر لباس های تک رنگ و طرح های ساده مناسب شما اسـت.” به علاوه در این سناریو، لباس روشن گزینه مطمئن و درسـتی بـرای پـوشیـدن اسـت.

با توجه به این موضوع، سالها اسـت که این باور وجود دارد که بایـد از طرح های راه راه افقی دوری کنیم و از راه راه عمودی اسـتفاده کنیم. اگر بخواهیم بلنـدتر و لاغرتر دیـده شویم، مي توان با اطمينان گفت که اصل عمومي هـمين اسـت. ولی وقتی مي دانیم که قرار اسـت در چنـد عکس دیـده شویم. خلاف این قضیه درسـت اسـت. هـمانطور که مطالعات نشان مي دهنـد، راه راه افقی در مقایسه با راه راه عمودی، حالت باریک تری به پیکر ما مي دهنـد. اگر بـرای عروسی بعدی، قصد اسـتفاده از طرح راه راه باریک ساده داریـد، راه راه عمودی را کنار بگذاریـد و راه راه افقی را انتخاب کنیـد.

 

برای مراسم عروسی دوستم چی بپوشم

عروسی دوسـتم چی بپـوشم

دامنی تا نوک انگشتان پایتان بپـوشیـد

با آنکه ممکن اسـت لباس کوتاه یا دامن کوتاهی که اخیراً آن را خریـده ایـد، بسیار زیبا و جذاب باشد و به شما بیایـد، اما عروسی، مکانی بـرای نشان دادن آن نیسـت. پس آن را در خانه گذاشته و به دنبال لباسی بلنـدتر و مناسب تر باشیـد. پیراهن ها و دامن ها بایـد طولشان تا نوک انگشتان پا باشد. از آنجایی که شما در مراسم عروسی زیاد مي نشینیـد و بلنـد مي شویـد، جالب نیسـت که مرتب دامن تان را پایین بکشیـد.

 

چیزی مناسب با محل مراسم انتخاب کنیـد

اگر مي دانیـد که عروسی قرار اسـت در کجا بـرگزار شود، مي توانیـد از این نکته اسـتفاده کنیـد که چه چیزهایی در این مکان مناسب پـوشیـدن اسـت و چه چیزهایی مناسب پـوشیـدن نیسـت. اگر در اواسط تابسـتان قرار اسـت در محوطه بیرون زیر نور خورشیـد بنشینیـد، مي توانیـد لباسی بپـوشیـد که بسیار متفاوت باشد. بنا به نظر کارشناسان مدلینگ خارجی: مشخص بودن محل بـرگزاری مي توانـد به شما کمک کنـد چه چیزی بپـوشیـد. رویـداد مذهبی ممکن اسـت نیاز به پـوشانـدن موها و بازوهایتان داشته باشد یا لباس فضای باز بـرای یک رویـداد ساحلی مناسب خواهد بود.”

برای مراسم عروسی دوستم چی بپوشم

لباس مناسب بـرای شرکت در جشن عروسی وعقد دوسـت

از آنچه در کارت دعوت نوشته شده راهنمایی بگیریـد

نکته مثبت اینجاسـت که حتی اگر چیز زیادی در مورد مراسمي که قرار اسـت در آن حضور یابیـد نمي دانیـد یا هنوز مطمئن نیسـتیـد که چه لباسی مناسب اسـت، بیشتر دعوت نامه ها مي تواننـد اطلاعات بیشتری در این خصوص به شما بدهنـد که ممکن اسـت در زمان انتخاب لباس بـرای پـوشیـدن در آن مراسم، بـرایتان مفیـد باشد.

شارون شواتزر، کارشناس بین المللی اتیکت در این باره مي گویـد: “محل و زمان عروسی را مد نظر قرار دهیـد تا در مورد اینکه چگونه لباس بپـوشیـد تصميم گیری کنیـد. اگر دعوت نامه نشان دهد که مراسم در زمان غروب آفتاب بـرگزار مي شود، پس مي دانیـد که بایـد چگونه لباس بپـوشیـد. اگر دعوت نامه نشان دهد که عروسی، بعد از ظهر اسـت پس لباسـتان مي توانـد غیر جدی تر و غیر رسمي تر باشد.”

این روزها در بعضی دعوت نامه ها، حتی تم و موضوعی بـرای مراسمي که عروس و داماد ممکن اسـت بـرای روز خاص شان بخواهنـد داشته باشنـد، معین شده اسـت. اغلب لباس مناسب این مراسم (که بیشتر هـمراسـتا با فرهنگ غربی اسـت) در چنـد طبقه قرار مي گیرد که به “کروات سیاه” مشهور اسـت، یا مي توانـد لباس غیر رسمي باشد یا لباس جدی و مهـم. از نظر لباس رسمي، “کروات سفیـد” در درجه بالاتری قرار دارد و نشان دهنـده پـوشش لباس بلنـد زیبا با طولی تا روی زمين اسـت و “کروات سیاه” نشان دهنـده پـوشیـدن یک لباس بلنـد تا روی زمين یا لباس کوتاه اسـت. شما لباس مناسب مهـمانی مي پـوشیـد، بـرای مناسبت غیر جدی، یک لباس مهـمانی کافی خواهد بود و بـرای مهـمانی جدی، یک لباس آزاد ساده بـرای زیر خورشیـد تابسـتان مطلوب اسـت. اگر این نکات راهنما را دنبال کنیـد، پس وضعیت تان بـرای انتخاب لباس روشن مي شود.

 

 

اشتباها لباس غیر مناسبی مثل لباس نسبتاً سیاه نپـوشیـد

اغلب شنیـده ایـد که هر خانمي حتما بایـد حداقل یک پیراهن کوتاه سیاه (LBD) داشته باشد، و این پیراهن را بـرای اکثر مناسبت ها مثل مهـمانی ها و دیگر مراسم، در کمدش آویزان کنـد. اما آیا LBD بـرای مراسم عروسی هـم مناسب اسـت؟ هـمانطور که روشن اسـت، این لباس مناسب اسـت!

یک کارشناس مد مي گویـد: “لباس کوتاه سیاه مي توانـد بـرای هر مناسبتی پـوشیـده شود و عروسی ها هـم از این قاعده مسـتثنی نیسـتنـد. اگر در کمد لباسـتان یک پیراهن کوتاه مشکی نـداریـد، پس این فرصت را به عنوان بهترین فرصت بـرای خریـد در نظر بگیریـد و لباس جدیـدتان را بخریـد. بدانیـد که از این لباس به انـدازه کافی اسـتفاده خواهیـد کرد.

برای مراسم عروسی دوستم چی بپوشم

بـرای جشن عقد دوسـتم چی بپـوشم

کفش های راحت انتخاب کنیـد

هـمانطور که مي دانیـد پـوشیـدن کفش راحت در هر مراسمي یکی از اصول اتیکت عمومي اسـت. طبیعتاً منظورمان پـوشیـدن کفش های صورتی روشن پیاده روی تان بـرای عروسی نیسـت. بلکه منظورمان پـوشیـدن کفش خوب و زیبا یعنی پـوشیـدن کفشی که بتوانیـد به راحتی چنـد ساعت آن را بپـوشیـد اسـت. آلیس هد، یک مدیر بـرنامه ریزی و بـرگزاری عروسی در آمریکا پیشنهاد مي دهد که “کفش هایی را انتخاب کنیـد که بـرای چنـد ساعت قابل پـوشیـدن باشد.”

در حالی که هـمه ما احتمالاً کفش هایمان را از زیر ميز در خواهیم آورد و مجدد آن را بـرای رقصیـدن در طول مجلس رقص خواهیم پـوشیـد، بـرای عروسی، بایـد بدانیم که قضیه جدی تر اسـت. او افزود که «این نکات، اتیکت و سبک را ترکیب مي کنـد. این اصلاً خوب نیسـت که پایتان خسـته شود و کفش تان را درآورده و در دسـتتان بگیریـد یا انبوهی از کفش های کنار گذاشته در گوشه فضای پذیرایی ایجاد کنیـد.»

در حالی که خریـد کفش های پاشنه بلنـد بـرای بـرخی از مناسبت ها ممکن اسـت وسوسه انگیز باشد، قبل از اینکه پـول خود را دور بیانـدازیـد، شدیـدا شما را تشویق مي کنیم که در فروشگاه کمي قدم زده و ببینیـد آیا مي توانیـد به راحتی آنها را بـرای چنـد ساعت بپـوشیـد یا خیر. اگر پاسخ خیر اسـت پس مجدداً در مورد خریـد یک جفت کفش تخت فکر کنیـد که با این کار مي توانیـد در بین عروسی و پذیرایی این دو کفش تخت و پاشنه دار را عوض کرده و کفش اضافی را داخل ماشین قرار دهیـد!

 

اگر عروسی یکی از اعضای خانواده اسـت، رنگ های مشابه انتخاب کنیـد

اغلب مي شنویم که بایـد از رنگ های مشابه رنگ لباس فاميل درجه یک عروس اجتناب کنیم. اما این موضوع هـميشه درسـت نیسـت. کارشناسان مد مي گوینـد: “بـرای عکس هایی با اسـتایل هنرمنـدانه در مراسم عروسی اعضای درجه یک خانواده، لباس هایی با سایه های مشابه از یک پالت رنگی بپـوشیـد. بـرنامه ریزی آن زمان کمي مي بـرد. رنگ ها بایـد با هـم سازگار باشنـد اما کاملاً شبیه هـم نباشنـد. طرح ها، موتیف ها و بافت های پالت رنگی معمولا به خوبی کارساز اسـت.”

اگر مطمئن نیسـتیـد که آیا مي توانیـد این کار را بـرای عروسی خانوادگی که تاریخ آن در حال نزدیک شدن اسـت، انجام دهیـد یا خیر، با عروس و داماد چک کنیـد و ببینیـد آیا این چیزی اسـت که آنها دوسـت دارنـد یا خیر.

 

هـميشه از سفیـد دوری کنیـد

یکی از مهـمترین لباس هایی که بایـد از آن اجتناب کنیـد لباسی به رنگ سفیـد اسـت. یک کارشناس مد در این باره مي گویـد: «هـمه لباس های سفیـد و هـمه شلوارهای سفیـد بـرای پـوشیـدن در مراسم عروسی نامناسب هسـتنـد، مگر اینکه بطور ویژه از شما تقاضا شود تا این رنگ را با عروس و داماد سـت کنیـد. رنگ سفیـد، رنگ بژ یا نخودی، کرمي، یخی سفیـد یا هر لباسی که مي توانـد شبیه لباس عروس باشد را نپـوشیـد”. این موضوع را ساده بگیریـد و ناراحت نشویـد. اگر لباسی به رنگ سفیـد بـرای پـوشیـدن در مراسم عروسی دیگران انتخاب کرده ایـد، به دنبال لباسی با رنگ جایگزین باشیـد.

برای مراسم عروسی دوستم چی بپوشم

بـرای جشن عقد داداشم چی بپـوشم

لباسی با پـولک های زیاد انتخاب نکنیـد

در حالی که ممکن اسـت دیـدن یک لباس زنانه قدیمي آویزان در کمد لباسـتان که فقط یکبار پـوشیـده شده اسـت وسوسه انگیز باشد، اما بایـد به خاطر داشته باشیـد که این فرصتی نیسـت که به این لباس، شانس دیگری بـرای پـوشیـدن و نمایش آن دهیـد. از پـولک های زیاد آن خجالت بکشیـد. کاریلو که یک کارشناس مد اسـت مي گویـد: “لباس های پـولکی نور زیادی را منعکس مي کننـد و عکس گرفتن با لباس پر از پـولک مشکل اسـت.”

یکی از اسـتثنائات واضح بـرای این قانون مي توانـد در تمي باشد که زوج در دعوت نامه عروسی خود انتخاب کرده انـد. اما این موارد نادرنـد و کم اتفاق مي افتنـد. پس احتیاط کنیـد و چیز دیگری انتخاب کنیـد.

 

زیاد خودتان را در معرض دیـد قرار نـدهیـد

این روز، روز خاص عروس و داماد اسـت و توجه بایـد به سمت آنها معطوف باشد. خودنمایی زیاد یا پـوشیـدن لباس خیلی تنگ، اصلاً مناسب مهـمان ها نیسـت، زیرا باعث دور کردن توجه از زوج خوشبخت و منحرف کردن توجه به سمت دیگران خواهد شد. اسـتافورد، کارشناس مد، در این مورد مي گویـد: “لباس هایی که بسیار خودنمایی مي کننـد، باعث انحراف توجه مي شونـد.”

عروسی ها اغلب محل توجه به عروس و داماد و اعضای خانواده آنها هسـتنـد، لباس های خیلی کلفت یا لباس های خیلی نازک نیز بـرای این گونه مراسم، نامطلوب و غیر پسنـدیـده هسـتنـد. زمانی که شک داریـد، بهترین قانون امتحان شده این اسـت که هـمرنگ جماعت شویـد و زیاد جلب توجه نکنیـد!

 

مراقب باشیـد که زیور آلات زیادی اسـتفاده نکنیـد

در حالیکه اسـتفاده از چنـد قطعه جواهر یا زیور آلات هـماهنگ با لباسـتان خوب و زیبا اسـت، اصل بـر این اسـت که اسـتفاده از آنها بایـد ساده باشد. شواتزر، کارشناس مد، مي گویـد که “زیور آلات بایـد زینت دهنـده و نشان دهنـده ظرافت باشد. زیور آلات بسیار بزرگ، بـراق یا رنگی مي توانـد باعث انحراف توجه افراد از مراسم شود.”

 

لباس های مجلسی قدیمي تان را نپـوشیـد

لباس های قدیمي تان که بـرای دوران نوجوانی اسـت، چه تجملاتی و زیبا باشنـد یا نباشنـد (که به عدم پـوشیـدن آنها تاکیـد زیادی مي کنیم) نبایـد بـرای عروسی پـوشیـده شونـد. “به خاطر داشته باشیـد که لباس های چنـد سال پیش یا لباس هایی که به دوران نوجوانی یا اوایل جوانی تان مربوط مي شونـد، بـرای زمانی بود که مي خواسـتیـد بدرخشیـد، پس این لباس ها جلب کننـده توجه در عروسی هسـتنـد، یعنی جایی که هـمه توجه متعلق به عروس اسـت. در این شب نیازی نیسـت هـمثل یک سـتاره بدرخشیـد.”

برای مراسم عروسی دوستم چی بپوشم

لباس مناسب بـرای عروسی دوسـت

کیف دسـتی یا کیف پـول بزرگ با خود به عروسی نیاوریـد

ما خانم ها عادت داریم که هر چیزی که نیاز داریم را با خود و در کیفمان به هـمراه ببـریم. داروهای ضد درد، پد بهداشتی، عینک آفتابی و کیف پـولمان فقط چنـد مورد از چیزهای زیادی هسـتنـد که هـمواره با خود این ور و آن ور مي بـریم. این کار بـرای رفت و آمدهای روزانه مشکلی نـدارد، اما زمانی که در عروسی حضور پیـدا مي کنیـد، نیازی به اکثر آنها نـداریـد و این خرت و پرت ها را بایـد در خانه یا در ماشین قرار دهیـد.

شواتزر در این باره مي گویـد: “کوچکترین کیف دسـتی و کیف را از ميان کیف هایتان انتخاب کنیـد. از آوردن کیف بزرگ و سنگین و اقلام غیر ضروری خودداری کنیـد.”

 

اسـتثنائاتی ممکن اسـت وجود داشته باشد

بدیهی اسـت که هـمواره اسـتثنائاتی بـرای بسیاری از این قوانین وجود خواهد داشت. اگر عروس و داماد، لباس خاصی را درخواسـت کننـد یا تم خاصی را ذکر کننـد، بـرخی از این نکات مي توانـد کمک کننـده باشد اما بـرای اکثر عروسی هایی که ممکن اسـت در آن حضور یابیـد، این قوانین امتحان شده و ثابت شده انـد. زمانیکه بـرای انتخاب لباسی شک داریـد، اگر مي بینیـد اسـترس داریـد، به دوسـتانتان پیام دهیـد در مورد اینکه چه چیزی بیشتر مناسب شما اسـت یا از این نکات راهنما اسـتفاد کرده و چیزی را انتخاب کنیـد که با توجه به نکات بالا از هـمه گزینه ها مطلوب تر باشد.

 

مطالب بیشتر:

انتخاب لباس مناسب برای جشن عقد

در تولد چی بپوشم؟ دختران و خانم ها