خصوصیات متولدین اردیبهشت ماه

خصوصیات متولدین اردیبهشت ماهخصوصیات متولدین اردیبهشت ماه

 

احتمالا بـرای شما هم اتفاق افتـاده بـاشد دنبـال ویژگی ها و خصوصیات ماه تولد خود یا عزیزانتـان بـاشید . این اتفاق طبیعی است چون ما دوست داریم بـا خصوصیات اشخاصی کـه بـرای ما عزیز هستنـد آشنا بشویم. پس بـا ما در این مطلب همراه بـاشید.

 

خصوصیات و ویژگی های متولدین اردیبـهشت ماه :

نماد: گاو

عنصر وجود: خاک

فلّز وجود: مس

شخصیّت: ثابت

رنگ محبوب: آبی آسمانی

سنگ خوش یمن: یاقوت کبود و زمرد

سیّاره: ونوس

تأثیر پذیر

بـا سیاست

فکردهنـده استراتژیک

اردیبـهشت یعنی طفل شیرخوار طبیعت

شعار: من دارم

رنگ خوش یمن: صورتی

خصوصیات متولدین اردیبهشت ماه

خصوصیات متولدین اردیبهشت زن

ویژگی های مثبت و منفی اردیبـهشت ماهی ها بصورت کلی

اردیبـهشت ماهی ها افرادی صبور، قابل اعتماد، مهربـان، بـا پشتکار، مصمم و قانع، دلسوز و بـامحبت،  آرام، بـا استقامت و اطمينان بخش هستنـد. همچنین آنها فردی حسود،یک دنـده و لجبـاز، انحصار طلب، انعطاف ناپذیر، لذت جو،  غضب آلود، خودخواه  هستنـد.

 

خصوصیات

متولدین‌ اردیبـهشت‌ ماه‌ بـا صلابت‌، اهل‌ عمل‌، بـا اراده‌ و قاطع‌ هستنـد، در حقیقت‌ ازچنان‌ قدرت‌ اراده‌ بـالایی‌ بـرخوردارنـد کـه‌ نمي‌شود آنها را بـر خلاف‌ ميلشان‌ وادار بـه‌انجام‌ کاری‌ کرد، آنها بـا طیب‌ خاطر و مشتـاقانه‌، صادقانه‌ و وفادارانه‌ از شخصی‌ کـه‌ بـه‌او اطمينان‌ و اعتماد دارنـد، پیروی‌ مي‌نماینـد. آنها افرادی‌ ثابت‌ قدم‌، متعادل‌،شهرونـدانی‌ مقرراتی‌ و طرفدار آرامش‌ هستنـد. آنها بـرای‌ مادیات‌ اهميت‌ خاصی‌ قائلنـدو هرگز در رابطه‌ بـا استفاده‌ از قدرتشان‌ بـرای‌ کسب‌ آرامش‌ بـه‌ شک‌ و تردید نمي‌افتنـد.

آنها از نظر روحی‌ و روانی‌ خیلی‌ تیزهوش‌، واقع‌ بین‌ و معقول‌ هستنـد، ولی‌ در عین‌حال‌ بـاعقیده‌ای‌ راسخ‌ بـر نقطه‌ نظرات‌ و عقاید خود اصرار مي‌ورزنـد و هميشه‌ تـابع‌الگوها و قالب‌های‌ پذیرفته‌ شده‌ و معتبـر تجربی‌ هستنـد. شخصیت‌ آنها قابل‌ اعتماد،تغییرناپذیر، دورانـدیش‌، مقتصد، حساب‌ شده‌، دقیق‌، جدی‌ است‌ و در مواجهه‌ بـامشکلات‌ افرادی‌ تزلزل‌ناپذیر و نستوه‌ هستنـد.

عادات‌ بد و عیوب‌ آنها در حقیقت‌ ازپاکدامنی‌ و خوبی‌هایشان‌ سرچشمه‌ مي‌گیرنـد و تحت‌ شرایطی‌ بـه‌ اوج‌ خود مي‌رسنـد،تحت‌ چنین‌ شرایط نادر و استثنایی‌ متولدین‌ اردیبـهشت‌ ماه‌ مي‌تواننـد بـا یکدنـدگی‌عجیبی‌ و بـه‌ طرز زجرآور و آزار دهنـده‌ای‌ حق‌ بـه‌ جانب‌ شونـد و بدون‌ استفاده‌ ازقدرت‌ خلاقیتشان‌ تبدیل‌ بـه‌ اشخاصی‌ خشک‌، سخت‌ گیر، جدی‌، مقرراتی‌، اهل‌ جرو بحث‌، خسته‌ کننـده‌ و بـهانه‌گیر شده‌ و بـه‌ یک‌ زنـدگی‌ یکنواخت‌ و خودبینانه‌ ادامه‌دهنـد.

خصوصیات متولدین اردیبهشت ماه

عکس نوشته من یک اردیبهشتی ام

اگر بـه‌ آنها کوچکترین‌ توهین‌ و یا بی‌احترامي‌ شود، آن‌ را مدت‌ها در فکرشان‌سبک‌ و سنگین‌ مي‌کننـد و مرتب‌ بـه‌ آن‌ شاخ‌ و بـرگ‌ داده‌ و در آخر بـه‌ شدت‌ آزرده‌خاطر و خشمگین‌ مي‌شونـد. متولدین‌ اردیبـهشت‌ ماه‌ خواه‌ شخصیتی‌ مثبت‌ داشته‌بـاشنـد و خواه‌ منفی‌، همواره‌ بـه‌ شخصی‌ نیازمنـدنـد کـه‌ بـه‌ آنها آفرین‌ و مرحبـا بگوید وعزت‌ نفس‌ و غرورشان‌ را تقویت‌ کنـد. اگرچه‌ اکثر متولدین‌ اردیبـهشت‌ ماه‌ تـا بـه‌ این‌انـدازه‌ افراطی‌ نیستنـد.

 

دوستی بـا متولدین اردیبـهشت ماه

آنها دوستـانی‌ وفادار، صادق‌، دست‌ و دلبـاز، بزرگوار، بلنـد نظر و بسیار عاطفی‌هستنـد، آنها عمدتـا بـا اشخاصی‌ کـه‌ در حد شأن‌ اجتماعی‌ آنها هستنـد، دوست‌مي‌شونـد. در حقیقت‌ متولدین‌ اردیبـهشت‌ ماه‌ بـرای‌ دوستی‌ ارزشی‌ خاص‌ قائلنـد و بـه‌دوستـابـروز بی‌آخر وفادار مي‌ماننـد. در مجموع‌ آنها رئوف‌، دلرحم‌، آرامش‌ بخش‌،دلنشین‌، بـا ملاحظه‌، خونسرد، خوش‌ قلب‌، فروتن، محجوب‌، کم‌ توقع‌، بـا حیا وفروتن‌ هستنـد و خیلی‌ دیر عصبـانی‌ مي‌شونـد و از دعوا و ناآسان‌ کردن‌ دیگران‌ بـه‌شدت‌ اجتناب‌ ورزیده‌ و از آن‌ بیزارنـد.

اگرچه‌ اگر تحریک‌ شده‌ و کاسه‌ صبـرشان‌ لبـریزشود، بی‌آخر خشن‌ و تنـدخو مي‌شونـد، گویی‌ در آن‌ حالت‌ تمام‌ خویشتن‌ داری‌خویش‌ را از دست‌ مي‌دهنـد. هم‌ چنین‌ زمان‌ شوخ‌ طبعی‌ و بذله‌گویی‌ آنها غیرقابل‌پیش‌ بینی‌ است‌ و اصلا نمي‌توان‌ حدس‌ زد کـه‌ آنها چه‌ زمانی‌ بـه‌ تفریح‌ و سرگرمي‌ نیازدارنـد.

اگرچه‌ امکان‌ دارد کـه‌ ظاهر فیزیکی‌شان‌ این‌ را بـروز نـدهد، ولی‌ در حقیقت‌ آنها هنردوست‌، بـا سلیقه‌ و هنرشناس‌ هستنـد و حقیقتـا از هنر و هنرمنـد لذت‌ مي‌بـرنـد، چون‌خودشان‌ در این‌ زمينه‌ از استعداد سرشاری‌ بـرخوردارنـد و از هر چیز ناشایست‌ وزشت‌ دوری‌ مي‌گزیننـد. گاهی‌ اوقات‌ بـه‌ چیزهای‌ بدیع‌ علاقه‌منـد مي‌شونـد و عاشق‌آرامش‌، آسانی‌، تجمل‌، غذاها و نوشیدنی‌های‌ دلچسب‌ و لذیذ هستنـد و سعی‌ دارنـدکـه‌ بـا ذوق‌ و سلیقه‌ خاصی‌ همه‌ چیز را گلچین‌ کننـد ولی‌ متأسفانه‌ گاهی‌ اوقات‌ وسوسه‌شده‌ و بـه‌ افراط کاری‌ کشیده‌ مي‌شونـد کـه‌ منجر بـه‌ آزمنـدی‌ شدیدی‌ مي‌شود.

خصوصیات متولدین اردیبهشت ماه

خصوصیات متولدین اردیبهشت مرد

روابط کاری متولدین اردیبـهشت ماه

متولدین‌ اردیبـهشت‌ ماه‌ در محل‌ کارشان‌ اشخاصی‌ کوشا، جدی‌، سخت‌ کوش‌ و خبـره‌هستنـد و از این‌ کـه‌ احتمالا دستهایشان‌ در حین‌ کار کثیف‌ شود، اصلا وحشتی‌ نـدارنـد.آنها در حین‌ کار افرادی‌ قابل‌ اعتماد، واقع‌ بین‌، هوشمنـد، منظم‌ و بلنـد پرواز هستنـد وبـه‌ آسانی‌ از مافوقان‌ و رؤسای‌ خود اطاعت‌ مي‌کننـد. آنها در زنـدگی‌ روزمره‌شان‌افرادی‌ مسؤولیت‌پذیر و مطمئن‌ هستنـد و بـه‌ همين‌ علت‌ نیز احتمال‌ تغییر و تحول‌ واخراجشان‌ از محل‌ کار خیلی‌ کم‌ است‌. آنها در امر تجارت‌ و کسب‌ و کار خلاق‌هستنـد و حقیقتـا مزد پرکاری‌ و خلاقیت‌شان‌ را دریافت‌ مي‌کننـد.

 

شغل مناسب متولدین اردیبـهشت ماه

آنها مي‌تواننـد دربسیاری‌ از حرفه‌های‌ متعدد و گوناگون‌ بـه‌ اوج‌ شکوفایی‌ خود بـرسنـد:

بـانک‌ داری‌، رشته‌ معماری‌، ساختمان‌ سازی‌، تقریبـا هر نوعی‌ از کارهای‌ اداری‌ ودفتری‌، کشاورزی‌، دامداری‌، پزشکی‌، شیمي‌، صنعت‌، بیمه‌، آموزش‌ و پرورش‌،مدیریت‌، نقشه‌ بـرداری‌، سرکارگر و سخنگو و گاهی‌ نیز بـه‌ طرز شگفت‌ آوری‌ در زمينه‌موسیقی‌ و مجسمه‌ سازی‌ مهارت‌ خاصی‌ از خود بـروز مي‌دهنـد.

هم‌ چنین‌ یک‌ امانت‌دار، قیم‌ و نگهبـان‌ مطلوبی‌ مي‌تواننـد بـاشنـد و بـه‌ عنوان‌ یک‌ سر آشپز بـه‌ آسانی‌ ممکن‌است‌ شهرت‌ کسب‌ کننـد. تعدادی‌ از متولدین‌ اردیبـهشت‌ ماه‌ در رشته‌ آواز خوانی‌ آن‌چنان‌ ذوق‌ و قریحه‌ای‌ دارنـد کـه‌ مي‌تواننـد مشهور شونـد و کاملا در هر رشته‌ای‌ ازموسیقی‌ مي‌تواننـد دست‌ همه‌ را از پشت‌ بسته‌ و گوی‌ سبقت‌ را بـربـاینـد.

خصوصیات متولدین اردیبهشت ماه

این ها را درمورد متولدین اردیبهشت باور نکنید

روابط متولدین اردیبـهشت ماه 

آنها اشخاصی‌ احساساتی‌ و کمي‌ هم‌ خجالتی‌ و کمرو هستنـد و هیچ‌ غل‌ و غشی‌ در این‌زمينه‌ نـدارنـد. آنها همسرانی‌ خانه‌ دوست‌، صادق‌، بـاوفا، ثابت‌ قدم‌، بـا ملاحظه‌، دقیق‌ ووالدین‌ مهربـان‌ و دلسوزی‌ بـه‌ شمار مي‌رونـد و از همسر و فرزنـدابـروز توقع‌ زیادی‌نـدارنـد. البته‌ گهگاهی‌ بیش‌ از حد حسود و انحصارگر مي‌شونـد ولی‌ هميشه‌ بـه‌ موقع‌ بـه‌دعوا خاتمه‌ داده‌ و بـا یک‌ شوخی‌ بجا کینه‌ و کدورت‌ را از دل‌ همسر و فرزنـدابـروز درمي‌آورنـد.

اگر همسرشان‌ بـه‌ احساسات‌ پرشور آنها بـها نـدهد و آنها را بـرنجانـد، آنها کینه‌سختی‌ بـه‌ دل‌ مي‌گیرنـد، اگرچه‌ اگر حریف‌ در این‌ طور مواقع‌ و در نیمه‌های‌ راه‌ حتی‌کوچک‌ترین‌ تلاشی‌ بکنـد تـا رنجش‌ و دلخوری‌ را از دلشان‌ بیرون‌ آورد، آنها بخشنـده‌و بلنـد همت‌ مي‌شونـد.

 

ارزش های متولدین اردیبـهشت ماه

هیچ‌ بـرج‌ دیگری‌ در منطقه‌ البـروج‌ نزدیک‌تر از ثور بـه‌ زمين‌ نیست‌. هدف‌ و غایت‌اصلی‌ متولدین‌ اردیبـهشت‌ ماه‌ در زنـدگی‌ در درجه‌ اول‌ حفظ و دفاع‌ از ثبـات‌ و سلامتی ‌جسمانیست‌. حس‌ روحی‌ و روانی‌ ذاتی‌ و درونی‌ شما بـرای‌ هماهنگی‌، سازگاری‌ و مثمرثمر بودن‌ بـا دوام‌ است‌. هنگامي‌ کـه‌ بـه‌ طور کامل‌ این‌ را درک‌ کنید و همواره‌ این‌ رامد نظر داشته‌ بـاشید، دیگر نیازی‌ بـه‌ دلبستگی‌ کورکورانه‌ بـه‌ مال‌ دنیا و آسانی‌های‌ظاهری‌ نخواهید داشت‌. اگر دریابید کـه‌ این‌ آرامش‌ درونی‌ و ذاتی‌ شما تمام‌ مواردمثبت‌ ذکر شده‌ را بـاعث‌ مي‌شود، بـه‌ طور حتم‌ غافلگیر خواهید شد و دیگر در زنـدگی‌هیچ‌ کم‌ و کسری‌ نخواهید داشت‌.

در آخر متولدین‌ اردیبـهشت‌ ماه‌ نیازمنـد کشف‌حقیقی‌ترین‌، عميق‌ترین‌، اصیل‌ترین‌ و خالص‌ترین‌ ارزش‌های‌ وجودی‌ خودشان‌هستنـد. زمانی‌ کـه‌ آنها واقعا چیزهای‌ ارزشمنـد را پیدا کنـد، دیگر مجبور نخواهنـد بودپای‌ بنـد چیزهای‌ کم‌ ارزش‌ شونـد. بزرگترین‌ و مهم‌ترین‌ گواه‌ ارزش‌ بـرای‌ متولدین‌اردیبـهشت‌ ماه‌ زیبـایی‌ است‌ کـه‌ حقیقتـا آن‌ را بـا تمام‌ وجود حس‌ مي‌کننـد.

 

نکات سلامت متولدین اردیبـهشت ماه

بیماری‌ها و مشکلات‌ احتمالی‌ متولدین‌ اردیبـهشت‌ ماه‌:

صورت‌ فلکی‌ ثور بـر گلو و گردن‌ حکم‌ مي‌رانـد، در نتیجه‌ تـابعان‌ آن‌ بـاید نسبت‌ بـه‌ انواع‌عفونت‌های‌ گلو، گواتر و مشکلات‌ تنفسی‌ مثل‌ آسم‌، هوشیار و آگاه‌ بـاشنـد. بیان‌مي‌شود کـه‌ آنها در خطر ابتلا بـه‌ انواع‌ بیماری‌های‌ کبد، کلیه‌، آبسه‌ ورماتیسم‌ هستنـد. از آنجایی‌ کـه‌ مستعد کم‌ تحرکی‌ جسمانی‌ هستنـد، خیلی‌ زود افزایش‌وزن‌ پیدا مي‌کننـد.

 

علاقمنـدی‌ها

ثبـات‌، جلب‌ توجه‌، چیزهای‌ طبیعی‌، زمان‌ کافی‌ بـرای‌ بـه‌ فکر فرورفتن‌ و غور و بـررسی‌، آرامش‌ خیال‌، تفریح‌ و خوشی‌.

 

بیزاری‌ها

بی‌نظمي‌، ناآرامي‌، تحت‌ فشار قرار گرفتن‌، وادار بـه‌ انجام‌ کار سختشدن‌، چیزهای‌ مصنوعی‌ یا «ساخت‌ دست‌ بشر»، عجله‌ کاری‌ و کارهای‌ هول‌ هولکی‌،در خانه‌ مانـد.

خصوصیات متولدین اردیبهشت ماه

ویژگی دختر اردیبهشت

مردان اردیبـهشت

مردان اردیبـهشتی بـه خوشرویی و اخلاق خوب معروف انـد. این افراد اغلب مورد توجه دیگران هستنـد و خانواده وابستگی خاصی بـه آنها دارد. مردان این ماه اهل هنر بوده و در این رشته استعدادهای خوبی از خود بـروز مي‌دهنـد. این افراد در زنـدگی ثروت خوبی بـه دست مي‌آورنـد، البته اگز سستی و تنبلی را بـه زنـدگی خود راه نـدهنـد، از همين رو در کارهای خیر هم دستی دارنـد. اردیبـهشتی‌ها اهل تنوع هستنـد و بیان مي‌شود کـه تمایل بـه وقت گذارنی بـا زنان را بـه وفور دارنـد، اما در اکثر مواقع تنها یک زن اختیار مي‌کننـد، آن هم از خویشان و بستگان.

مردان متولد اردیبـهشت اغلب طبع سرد و خشک دارنـد و در سن 7 و 22 سالگی بـا چنـد خطر مواجه مي‌شونـد کـه در صورت سلامت گذشتن از آنها مي‌تواننـد تـا 80 سالگی هم زنـدگی کننـد. جمعه روز خوش یمن این افراد است و سنگ فیروزه بـا آنها سازگار.

دیر ناآسان مي‌شود اما اگر ناآسان شود دنیا را بـه‌هم ميریزد. زن شوخ، سیاستمدار، مطیع و خانه‌دار را بـه حد پرستش دوست دارد. آرام، اهل عمل، حساس، محتـاط است ولی اصلا رویائی نیست. زود رنج و بد خشم است اما هرگز از خانه‌اش قهر نمي‌کنـد. دست و دلبـاز اما حسابگر است و علاقه‌منـد است پسر داشته بـاشد.

 

زنان اردیبـهشت

زنان اردیبـهشتی ریزنقش، خوش صحبت، زود رنج و گاهاً اهل خشونت هستنـد. در ظاهر شاید این افراد را دنیا دوست ببینید، اما در بـاطن اهل نیکی هستنـد و قلب رئوفی دارنـد و هر چه کـه بـا زحمت بدست مي‌آورنـد را بـه دیگران مي‌بخشنـد. دل و زبـان اردیبـهشتی‌ها یکی است و این گاهاً کار دست آنها مي‌دهد. این افراد نبـاید دروغ بگوینـد، چرا کـه در قدم اول این دروغ بـه خودشان ضربـه خواهد زد.

زنان متولد اردیبـهشت مستعد بیمار شدن از ناحیه سر هستنـد، بـه همين علت بـاید تحت مراقبت و نظارت دکتر بـاشنـد. قلنج در این افراد یک موضوع طبیعی است، اما سه خطر بزرگ در زنـدگی را تجربـه مي‌کننـد کـه در صورت گذر از آنها، عمر طبیعی خواهنـد داشت. خال و نشان در بدن این افراد نشان بخت و خوش شانسی است. رنگ سبز و آبی مناسب این دسته است و یاقوت سنگ یمن آنها.

طبیعت را دوست دارد. مادری سخت‌گیر، همسری فداکار و کمک دهنـده، عاشق موسیقی و ساز و آواز است. از بسیاری جهات نمک رنـدگی محسوب مي‌شود. دغلبـاز و ناپاک و اهل فلسفه بـافی نیست. در عشق بی‌پرواست. در شیک‌پوشی طرفدار سادگی است، مخالف شتـابزدگی است و یک رگ لجبـازی دارد.

خصوصیات متولدین اردیبهشت ماه

خصوصیات متولدین اردیبهشت پسر

کلام آخر

متولدین اردیبهشت، چه مرد و چه زن یکی از بهترین اشخاصی هست که در زندگیتان دارید و می توانید به آنها اعتماد کنید. امیدواریم مطالبی که در بالا ذکر کردیم در شناخت آنها به شما کمک کرده باشد.

 

مطالب بیشتر:

عکس نوشته تولد اردیبهشت، عکس پروفایل اردیبهشت