راهنمای خرید گوشی موبایل

راهنمای خرید گوشی موبایل

راهنمای خرید گوشی موبایل

 

اگـر بـه فکرخریـد یا عوض کردن گـوشي خود هسـتیـد انـدکی صبر کنیـد .خریـد یک گـوشي خوب و انتخاب آن از بین انبوه پیشنهادات امروزه کار دشواری شـده اسـت. بـه هیچ عنوان برای خریـدن یک گـوشي بیشتـر از اسـتطاعت مـالی خود خرج نکنیـد. در این مقاله مـا راه هایی برای راحت تـر تصمـيم گـرفتن شمـا آورده ایم کـه بـه شمـا کمک مـي کنـد گـوشي منـاسب خود را خریـداری کنیـد.

 

پارامتـرهای مهم در خریـد گـوشي موبـایل

مهمتـرین مواردی کـه در حین خریـد گـوشي بـایـد بـه آنها دقت کنیـد، شامل موارد زیر هسـت:

_ برنـد (شنـاخته شـده تـر بـهتـر)

_ سـال سـاخت (هرچی جدیـد بـهتـر)

_ سیسـتم عامل (شامل انـدرویـد، وینـدوز، آی او اس و…)

_ منـابع سخت افزاری (رم، حافظه، پردازنـده، دوربین، بـاطری و…)

_ گارانتی (کـه بـهتـر اسـت در این مورد حتمـاً وسواس بـه خرج بدیـد)

_ پیش از خریـد گـوشي جدیـد، حداکثر هزینه‌ای را کـه مـي‌خواهیـد برای آن بپردازیـد، مشخص کنیـد.

 

نکاتی کـه بـایـد هنگام خریـد گـوشي موبـایل بـه آن توجه کنیـد:

 

 

سیسـتم عامل گـوشي موبـایل:

اسـتفاده از iOS سـاده‌تـر اسـت، انـدرویـد بـه شمـا قدرت انتخاب مـي‌دهد، اگـر شمـا مـيان انتخاب iOS و انـدرویـد مردد هسـتیـد، بـه سلیقه خودتـان توجه کنیـد. اگـر بـه دنبـال محیطی هسـتیـد کـه اسـتفاده از آن سـاده بـاشـد و در عین حال بـه‌روزرسـانی‌های نرم افزاری را بـه سرعت دریافت کنـد، قابلیـت اجرای جدیـدتـرین اپلیکیشن‌ها را داشته و همچنین امنیـت بیشتـری داشته بـاشـد، توصیه مـي‌کنیم یکی از آیفون‌های اپل را انتخاب کنیـد؛ امـا اگـر بـه دنبـال محصولات متنوع‌تـر بـا قیمت منـاسب‌تـر هسـتیـد، گـوشي‌های انـدرویـدی گزینه‌ی منـاسب‌تـری برای شمـا هسـتنـد.

 

راهنمای خرید گوشی موبایل

راهنمای خرید گوشی آیفون یا گوشی های اندرویدی

 

بودجه‌ی خود را هنگام خریـد گـوشي موبـایل مشخص کنیـد:

گـوشي‌های موبـایل در زنـدگی هر شخصی، ارزش مشخصی دارد. حتی اگـر جزو ثروتمنـدتـرین اقشار جامعه بـاشيد، ممکن اسـت نخواهیـد هزینه‌ی زیادی برای گـوشي جدیـد خود پرداخت کنیـد؛ شایـد هم آنقدر عاشق این دسـتگاه‌ها بـاشيد کـه از سـایر هزینه‌های زنـدگی‌تـان برای خریـد یک گـوشي گـران‌قیمت، کم کنیـد. مهم این اسـت کـه در ابتدا و پیش از خریـد گـوشي جدیـد، حداکثر هزینه‌ای را کـه مـي‌خواهیـد برای آن بپردازیـد، مشخص کنیـد. این موضوع بـه شمـا کمک مـي‌کنـد تـا بتوانیـد همـين ابتدای کار، انتخاب‌های خود را بـه طرز چشمگیری محدود کنیـد.

 

 

صفحه نمـایش گـوشي موبـایل:

اگـر چه نمود اصلی صفحه نمـایش در بخش بیرونی گـوشي بوده و اغلب بـه عنوان یک مشخصه ظاهری دربـاره آن صحبت مـي‌شود، امـا بخش اصلی بـه قسمت زیر بدنه اختصاص دارد. در زمـان‌های گذشته کـه موبـایل‌ها متشکل از صفحه نمـایش و صفحه کلیـد بودنـد، اهمـيت آن‌ها برای فعل و انفعال بـا گـوشي غیر قابل انکار بود. حالا کـه کل گـوشي تبدیل بـه صفحه نمـایش شـده‌ و تنها راه فعل و انفعال همـين قسمت اسـت، این مـيزان اهمـيت بـه اوج خود رسیـده اسـت.

 

صفحات نمـایش دارای انـدازه‌های مختلفی بوده و ممکن اسـت در رزولوشن‌های مختلفی ارائه شونـد. انـدازه متداول صفحه نمـایش گـوشي های هوشمنـد امروزی بین 4.5 تـا 5.7 اینچ بوده و متداول‌تـرین رزولوشن‌ها بـه تـرتیب اچ‌دی (1280 در 720 پیکسل)، فول اچ‌دی (1920 در 1080 پیکسل) و کیو اچ‌دی (2560 در 1440 پیکسل) هسـتنـد.

 

در بخش قطعات سخت افزاری موبـایل ، دو تکنولوژی اصلی برای صفحات نمـایش وجود دارنـد: LCD و LED. تکنولوژی LCD بـا عنوان نمـایشگـر کریسـتـال مـایع شنـاخته شـده و البته امروز نسل جدیـدی از آن بـا عنوان IPS نیز شنـاخته مـي‌شود. در این نسل جدیـد مشکلات زاویه دیـد پنل‌های ارزان قیمت LCD رفع شـده اسـت. در طرفی دیگـر، LED بـه معنی دیود گسیل نور و یا نسل پیشرفته‌تـر آن، AMOLED بـه معنی مـاتـریس فعال آلی دیود گسیل نور قرار دارد. فراموش نکنیـد سـاختمـان پیکسلی LCD و OLED بـه مـيزان زیادی بـا یکدیگـر متفاوت بوده و بـه نتـایج تصویری کاملا مختلفی ختم مـي‌شونـد.

 

راهنمای خرید گوشی موبایل

راهنمای خرید گوشی پرچمدار

 

جنس بدنه‌ گـوشي موبـایل:

جنس بدنه‌ی گـوشي شاخصی اسـت کـه تأثیر مسـتقیم در طول عمر آن دارد. اکثر گـوشي‌های رده‌پایین و رده‌مـيانی، بدنه‌های پلاسـتیکی دارنـد؛ پلاسـتیک مـاده‌ی ارزان‌قیمتی اسـت کـه هزینه‌ی نهایی تولیـد گـوشي را کاهش مـي‌دهد؛ ولی در عوض، بـه‌راحتی آسیب مـي‌بینـد و اسـتحکام زیادی نـدارد. در سمت دیگـر، گـوشي‌های رده‌بـالا از بدنه‌هایی تمـام فلزی یا تـرکیب فلز و شيشه اسـتفاده مـي‌کننـد.

 

برای این دسـته از گـوشي‌ها، معمولا از آلیاژهای آلومـينیوم اسـتفاده مـي‌شود؛ آلیاژی کـه در صنـایع خودرو و هوا و فضا هم بـه کار مـي‌رود. بدنه‌ی فلزی بـاعث اعلا شـدن گـوشي و خوش‌دسـت‌تـر شـدن آن مـي‌شود. بـه‌علاوه این نوع بدنه‌ها مقاومت خوبی در برابر ضربـه دارنـد.

 

مورد بعدی این اسـت کـه آلیاژ آلومـينیوم، رسـانـای خوبی برای گـرمـا محسوب مـي‌شود؛ این موضوع هم یک مزیـت اسـت و هم یک عیب؛ مزیـت از این نظر کـه گـرمـای تولیـدشـده توسط قطعات داخلی، بـه‌سرعت از گـوشي دفع مـي‌شود و از آسیب دیـدن آن جلوگیری مـي‌کنـد. امـا همـين مورد سبب مـي‌شود کـه هنگام انجام محاسبـات سنگین مثل اجرای بـازی‌های سه‌بعدی، بدنه‌ی گـوشي داغ و کمـي آزاردهنـده شود.

 

امـا بدنه‌ی فلزی برخی از گـوشي‌ها روکشي از جنس شيشه دارد. شيشه زیبـایی گـوشي را دوچنـدان مـي‌کنـد ولی در ضربـات بـه‌راحتی تـرک مـي‌خورد و خرد مـي‌شود. شيشه همچنین اثر انگشت و چربی دسـت را کاملا نشان مـي‌دهد؛ این موضوع در مورد گـوشي‌های فلزی و پلاسـتیکی کـه روکشي براق دارنـد هم صادق اسـت. اگـر وسواس زیادی برای تمـيز بودن بدنه‌ی گـوشي‌تـان داریـد، بـهتـر اسـت بـه سراغ مدل‌هایی برویـد کـه از روکش‌های فلزی برس‌خورده بـهره مـي‌برنـد.

 

 

حافظه داخلی و تـاثیر آن بر سرعت گـوشي موبـایل:

حافظه داخلی، تقریبـا هر کاری کـه انجام مـي‌دهیـد را تحت تـاثیر قرار مـي‌دهد. اگـرچه اغلب کاربران فقط بـه مـيزان حافظه داخلی و انتخاب حافظه بیشتـر توجه دارنـد، بررسی نوع حافظه را فراموش مـي‌کننـد؛ فاکتوری کـه مـي‌توانـد تـاثیری قابل توجه بر روی تجربـه کاربری شمـا داشته بـاشـد.

 

نوع حافظه داخلی مشخص مـي‌کنـد کـه اطلاعات بـا چه سرعتی نوشته و خوانـده شونـد. حافظه گـوشي های برتـر موجود در بـازار، از نوع UFS 2.1 اسـت؛ ولی اگـر بـه دنبـال خریـد یک موبـایل اقتصادی هسـتیـد، مطمئن شویـد از حداقل eMMC 5.1 اسـتفاده شـده بـاشـد. این اطلاعات در وب‌سـایـت سـازنـده یا پلتفرم‌های شخص ثالث آنلاین وجود دارد.

 

راهنمای خرید گوشی موبایل

بـهترین گوشی سـامسونگ بـا قیمت مناسب

 

گـوشي دو سیم کارت یا تک سیم کارت :

احتمـالا شمـا هم مـيدانیـد کـه تقریبـا دوران گـوشي های تک سیم کارت سر آمده و حتی کمپانی بزرگ اپل کـه تقریبـا بزرگتـرین و سرسخت تـرین مخالف این پدیـده دو سیم کارته شـدن گـوشي ها بود هم جدیـدا بـا رونمـایی از سری آیفون های XS و XS Max در مدل های تک سیم و دو سیم کارته نشان داد کـه بـازخورد تجربـه کاربران و رضایـت مشتـریان از این ویژگی در سـال های اخیر بـه حدی مطلوب اسـت کـه برای بـاقیمـانـدن در گـود رقابت بـه عنوان یکی از برتـرین برنـد های دنیا نمـيتوان بیشتـر از این مقاومت کرد.

 

از لحاظ کیفی معمولا تفاوت خاصی بین گـوشي موبـایل بـا یک مدل خاص کـه در دو مدل تک سیم کارت و دو سیم کارت سـاخته شـده وجود نـدارد، دقت کنیـد در یک مدل نه دو مدل متفاوت، امـا ممکن اسـت موارد اسـتثنـا هم وجود داشته بـاشـد مثل تفاوت در حافظه داخلی… برای اینکـه خیالتـان راحت شود حتمـا قبل خریـد مشخصات فنی محصول را چک کنیـد.

 

در اکثر موارد گـوشي های دو سیم کارت نسبت بـه مدل تک سیم خود بـه علت قابلیـت اضافه ای کـه دارنـد ( پشتیبـانی از یک سیم کارت دیگـر ) مقداری گـرانتـر هسـتنـد. امـا پیشنهاد مـا بـه شمـا خریـد گـوشي دو سیم کارت اسـت زیرا کـه اگـر شمـا در حال حاضر نیز نیازی بـه اسـتفاده از سیم کارت دوم نـداریـد مسلمـا بـا پرداخت هزینه ای انـدک آینـده نگـری کردیـد و اگـر در آینـده نیاز بـه اسـتفاده از سیم کارت دوم وجود داشته بـاشـد نیازی بـه تعویض تلفن همراه خود نـداریـد.

 

 

عمر بـاتـری گـوشي موبـایل :

روی هم رفته، گـوشي‌های پایین‌رده از بـاتـری‌های ۲۰۰۰ تـا ۳۰۰۰ مـيلی‌آمپر سـاعتی بـهره مـي‌برنـد. بـه دلیل رزولوشن پایین نمـایشگـر این گـوشي‌ها و کم‌مصرف بودن تـراشه‌ها، معمولاً بـاتـری این گجت‌ها حدود یک روز دوام مـي‌آورنـد. البته برخی از گـوشي‌های پایین‌رده، مـاننـد نوکیا ۲، از بـاتـری‌های ۴۰۰۰ یا حتی ۵۰۰۰ مـيلی‌آمپر سـاعتی بـهره مـي‌برنـد. چنین ظرفیـت‌هایی اسـتثنـاء هسـتنـد ولی در کل بـایـد بگـوییم کـه اگـر بـاتـری گـوشي پایین‌رده شمـا بیش از ۴۰۰۰ مـيلی‌آمپر سـاعت ظرفیـت دارد، مـي‌توانیـد انتظار عمر دو روزه آن را داشته بـاشيد.

 

 

پردازنـده و رم گـوشي موبـایل :

اسـاسی‌تـرین فاکتورها برای سنجش قدرت پردازش گـوشي، مـيزان رم، تعداد هسـته‌ها و توان پردازشي هر کدام از هسـته‌ها مـي‌بـاشـد. پردازنـده گـوشي‌ها عمومـا دو هسـته‌ای، چهار هسـته‌ای یا هشت هسـته‌ای مـي‌بـاشنـد. البته بـا عرضه چیپسـت‌های 64 بیـتی، پردازنـده‌های 6 و 10 هسـته‌ای نیز وارد بـازار شـده‌انـد. پردازنـده قوی بـا مـيزان رم بـالا تقریبـا پاسخ هر گـونه پردازشي را مـي‌دهد.

 

رم دو گیگابـایـتی و در برخی مدل‌های قدرتمنـد 3 گیگ، قدرت پردازش بـالایی بـه گـوشي مـي‌دهد. اگـر مـي‌خواهیـد بـا گـوشي خود بـازی‌های سنگین اجرا کنیـد، حداقل پردازشگـر چهار هسـته‌ای و رم دو گیگ برای بـازی‌های دیـتـادار لازم اسـت یا اگـر قصد اجرای برنـامه‌های کاربردی متعدد برای مثال برنـامه‌های ارتبـاطی و اجتمـاعی مختلف مـاننـد وایبر، لاین، تلگـرام و غیره را داریـد، حداقل رم مورد نیاز شمـا یک گیگ اسـت.

 

مـيزان رم و قدرت پردازشي، نقشي اسـاسی در پردازش دارد. برای مثال گـوشي فعلی شمـا زیاد هنگ مـي‌کنـد، یعنی مـيزان رم یا پردازشگـر آن بـه نسبت مـيزان اسـتقاده شمـا پایین اسـت و بـایـد گـوشي موبـایل قویـتـری بخریـد. البته این نکته نیز قابل توجه اسـت کـه پردازشگـر قوی مصرف بـاتـری بـالایی را مـي‌طلبد و عمومـا بـایـد بـا بـاتـری گـوشي همخوانی داشته بـاشـد. ظرفیـت بـاتـری پایین در کنـار پردازشگـر قوی، بـاعث مـي‌شود هنگام اسـتفاده سنگین شارژ گـوشي بـه سرعت خالی شود.

 

راهنمای خرید گوشی موبایل

راهنمای خرید گوشی

 

دوربین گـوشي موبـایل :

امروزه دوربین در گـوشي‌ها نقش مهمـي را ایفا مـي‌کنـد. دوربین‌های بـا کیفیـت و چنـد ده مگاپیکسلی بـه وفور در مدل‌های ارایه شـده وجود دارنـد و انتخاب از بین انواع مدل‌ها را سخت‌تـر کرده‌انـد. سـاده‌تـرین راه برای سنجش کیفیـت دوربین، انـدازه مگاپیکسل دوربین مـي‌بـاشـد، امـا چه بسـا دوربین‌های 16 مگاپیکسلی مـاننـد سـامسونگ گلکسی S6 وجود دارنـد کـه از برخی دوربین‌های 20 مگاپیکسلی عملکرد بـهتـری دارنـد. بطور کلی کمپانی‌های تولیـد کننـده از سنسورهای سونی، کارل زایس و توشيبـا اسـتفاده مـي‌کننـد.

 

عواملی همچون کیفیـت نرم افزارِ دوربین، سـایز سنسور(حسگـر)، شرکت سـازنـده ی لنز، انـدازه دریچه دیافراگم، دارا بودن لرزشگیر اپتیکال، مـيزان زوم اپتیکال و یکسری ویژگی دیگـر مثل ثبت موقعیـت جغرافیایی روی عکس ها،قابلیـت تمرکز یا فوکوس بـا اشاره روی سوژه (Touch Focus)، قابلیـت تشخیص چهره (Face Detection) ، قابلیـت عکاسی پانورامـا (Panorama) و قابلیـت عکاسی HDR از دیگـر ویژگی هایی اسـت کـه بود یا نبود آنها در کیفیـت دوربین شمـا و نهایـتـا کیفیـت تصاویر و فیلم های ثبت شـده قطعا تـاثیر گذار خواهد بود.

 

در نتیجه برای مقایسه و خریـد تلفن همراهی کـه در نظر داریـد تنها بـه مقایسه مگاپیکسل دوربین ها بسنـده نکنیـد و بـهتـر اسـت عکس‌های گـرفته شـده از دوربین گـوشي‌ها در شرایط مشابـه بـا هم مقایسه شونـد. علاقه منـدان بـه عکاسی موبـایل بـایـد دقت بیشتـری در مورد انتخاب گـوشي دوربینی و دقت و وضوح دوربین بـه خرج دهنـد.

 

 

انواع پورت ها در گـوشي های موبـایل:

پورت های روی موبـایل در حالت کلی بـه نـام micro-USB شنـاخته مـي شونـد کـه بـه سه دسـته ی Type-A، Type-B و Type-C تقسیم بنـدی شـده انـد و هرکدام نسل پیشرفته تـری از نمونه ی قبلی خود هسـتن. در حالت کلی این کابل دیجیـتـالی برای افزایش سرعت انتقال داده مـيان دو گجت طراحی شـد و همچنین برای شارژ دوبـاره دسـتگاه های موبـایل مورد اسـتفاده قرار گـرفت.

 

الان اکثریـت غریب بـه اتفاق گـوشي های هوشمنـد دارای micro-USB از نوع Type-C هسـتن کـه قابلیـت های زیادی رو برای شمـا فراهم مـي کنه، از جمله: پشتیبـانی از ورژن های مختلف USB 2.0، USB 3.0 و USB 3.1 و یا منبع تغذیه، درگاه DisplayPort و در بعضی موارد امکان تـانـدربولت، کـه طبق رعایـت یک اسـتـانـدارد خاص از شرکت USB-IF مجوز دریافت مـي کننـد و قابلیـت هایشان روی لیبلشان ذکر مـيشود.

 

حالا همـين مدل بـه سه دسـته کوچک تـر تقسیم بنـدی مـيشود کـه مـي توانیـد بـا مطالعه اطلاعات روی کابل از این دسـته بنـدی ها مطلع بشيد:

پورت USB کـه نشان از ورژن 2.0 یو اس بی مـي بـاشـد و سرعت چنـدانی نـدارد.

علامت SS نمـاینگـر عبـارت SuperSpeed اسـت و برای ورژن های 3.0 و 3.1 کاربرد دارد.

علامت «10» بـه معنـای سرعت نقل و انتقال داده بـا حجم 10 گیگابـایـت بر ثانیه اسـت.

علامت بـاتـری نیز نشان دهنـده این اسـت کـه این کابل برای شارژ دیوایس های مختلف کارایی دارد.

 

بنـابراین اطلاعات وقتی گـوشي جدیـدی رو مـي خواهیـد خریـداری کنیـد مـي توانیـد روی کابل نیز تمرکز ویژه ای داشته بـاشيد و بـا توجه بـه نیازتـان کابل منـاسب را بـه صورت جداگانه خریـداری کنیـد. گـوشي های آیفون امـا همـيشه تـافته ای جدا بـافته بودن و پورت های اختصاصی خودشون رو داشتن، از پورت 30-Pin روی آیفون های قدیمـي تـا امروز کـه پورت دیجیـتـال لایـتنینگ جای آن ها را گـرفته اسـت. پورت لایـتنینگ بـا این منظور روی آیفون طراحی شـد کـه جک 3.5 مـيلیمتـری حذف شود و دیگـر فضایی را اشغال نکنـد، در نتیجه آیفون های جدیـد انـدکی کاهش قطر داشتن و طبق ادعای اپل، بـه دسـتگاهی کاملا دیجیـتـال بدل شـده انـد.

 

 

راهنمای خرید گوشی موبایل

بـهترین گوشی سـامسونگ

 

نکاتی کـه هنگام خریـد گـوشي هوشمنـد جدیـد نبـایـد انجام داد :

– زمـانی کـه قصد خریـد گـوشي هوشمنـد داشتیـد بـایـد بـه این نکته توجه کنیـد کـه در ابتدا نبـایـد مسـتقیمـا اولین گـوشي کـه دیـدیـد خریـداری کنیـد.

– بـه دنبـال تبلیغات نرویـد.

– تنها بـه حرف فروشنـده اعتمـاد نکنیـد.

– از اولین فروشگاهی کـه مـي رویـد، خریـد نکنیـد.

– بـه هیچ عنوان برای خریـدن یک گـوشي بیشتـر از اسـتطاعت مـالی خود خرج نکنیـد.

– تنها بـه خاطر علاقه و وفاداری خود بـه یک برنـد، خریـد نکنیـد.

– بـهتـرین مدل های سـال گذشته را نیز در نظر بگیریـد.

– مشخص کردن اولویـت‌ها از یادتـان نرود.