رنگ پیشنهادی برای پذیرایی،بهترین رنگ برای دیوار خانه

رنگ پیشنهادی برای پذیرایی،بهترین رنگ برای دیوار خانهرنگ پیشنهادی برای پذیرایی،بهترین رنگ برای دیوار خانه

 

انتخـاب رنگ دیوار اتـاق پذیرایی و نمشیمن یکی از عناصر مهم دکـوراسیون وچیـدمـان اسـت. بـا انتخـاب رنگ مناسب شمـا بـه خـانه روح مـي بخشیـد و جو محیط و انرژی خـانه را تعیین مـي کنیـد. بـرای این کار در آغاز شمـا بـایـد سلیقه منحصر بـه فرد خود را در نظر بگیریـد و سپس  عالی تـرین گزینه را انتخـاب کنیـد.

در نگاه اول بـرای رنگ آمـيزی و انتخـاب رنگ هر فضایی بـایـد بـه ابعاد آن فضا تـوجه داشته بـاشیـد، چرا کـه رنگ هـا تـاثیر بسیار زیادی در ابعاد فضایی شمـا دارد، بـه طور مثال رنگ هـای روشن مـي تـواننـد فضای شمـا را بزرگتـر از آنچـه کـه هسـت نشان دهنـد و رنگ هـای تیره فضای شمـا را کـوچک تـر و گرفته تـر نشان مـي دهنـد.

 

بـهتـرین رنگ بـرای دیوار پذیرایی

اگر فضای داخلی شمـا چنـدان نورگیر نیسـت بـاز هم بـایـد بـه سراغ رنگ هـای روشن و ملایم بـرویـد تـا فضای شمـا را روشن تـر نشان دهد بـه طور مثال رنگ هـایی مثل سفیـد، اسـتخوانی، سفیـد گچی، عاجی، مرمری، صدفی، کاپوچینویی، فیلی ملایم از جمله بـهتـرین رنگ هـا بـرای دیوار پذیرایی بخصوص پذیرایی هـای کم نور محسوب مـي شود. رنگ اسـتخوانی بـرای پذیرایی همراه بـهتـرین گزینه اسـت.

اگر قصد داریـد از رنگ هـای فانتزی و یا رنگ هـای دیگر در فضای داخلی تـان اسـتفاده کنیـد بـایـد رنگ مورد نظرتـان را همـاهنگ بـا سایر اجزای منزلتـان مثل مبل، پرده و فرش انتخـاب کنیـد، همچنین اگر فضای کـوچکی داریـد و یا فضای شمـا کم نور اسـت بـایـد حتمـا رنگ مد نظرتـان را بـا مقدار زیادی رنگ سفیـد مخلوط کنیـد تـا ملایم تـر شود و یا از این رنگ تنهـا بـرای یک دیوار مثل دیوار پشت تلویزیون اسـتفاده کنیـد.

رنگ پیشنهادی برای پذیرایی،بهترین رنگ برای دیوار خانه

رنگ دیوار پذیرایی جدید

در آغوش رنگ طوسی

طوسی رنگی محبوب بـرای اتـاق نشیمن اسـت و این رنگ نشان مـي‌دهد کـه شمـا چقدر بـه این اتـاق علاقه داشته و عشق مـي‌ورزیـد. در عین حال این رنگ بسیار شیک و آرامش بخش اسـت. تـرکیب رنگ طوسی بـا بیشتـر رنگ‌هـا مناسب بـه نظر مـي­‌رسد و بـه همـين دلیل نیز از طوسی بـه عنوان یک رنگ مناسب اتـاق نشیمن یاد مـي‌شود. در تصویر بـالا دیوارهـای طوسی، موجب بـرجسـته سازی کـوسن‌هـای زرد و صورتی و درب و قاب پنجره سفیـد اسـتخوانی شده اسـت.

رنگ پیشنهادی برای پذیرایی،بهترین رنگ برای دیوار خانه

رنگ دیوار پذیرایی

در انتخـاب رنگ اتـاق نشیمن جسور بـاشیـد

اگر شمـا فردی جسور و عاشق انرژی رنگ‌هـا هسـتیـد، راه‌هـای زیادی جهت ایجاد چنین فضایی در اتـاق نشیمن، بدون فشرده‌سازی فضای اتـاق، داریـد. بـه عنوان مثال در این تصویر رنگ صورتی-نارنجی، کـه شایـد بتـوان آن را رنگ صورنجی نامـيـد!، تـوسط دیوار کناری صورتی کم رنگ و دکـوراسیون سفیـد، فضایی روح انگیز را خلق کرده اسـت. هم چنین طراحان این اتـاق بـا تـرکیبی از وسایل بـه رنگ سیاه و سفیـد در فضای نشیمن، ظاهری هنری بـه آن بخشیـده‌انـد. تـرکیب رنگ صورتی و نارنچی یکی از رنگ‌هـای مناسب اتـاق خواب دختـرانه نیز بـه حساب مـي‌آیـد.

رنگ پیشنهادی برای پذیرایی،بهترین رنگ برای دیوار خانه

رنگ پیشنهادی برای پذیرایی

از رنگ زرد اسـتفاده کنیـد

دیواری کـه چون خورشیـد مـي­‌درخشد. یکی دیگر از راه‌هـای بـرجسـته‌سازی دیواری در اتـاق نشیمن، اسـتفاده از رنگ مناسب بـرای دیوار شومـينه اسـت. در این اتـاق، رنگ زرد آفتـابی احساس خوبی بـرای بیینـده بـه ارمغان مـي­‌آورد. اگر چـه نبـایـد از تـاثیر دیوار سفیـد کناری در روشن­‌تـر کردن فضا چشم‌پوشی کرد. شایـد بتـوان از این دیوار بـه عنوان یک نمونه خوب از دیوار شاخص در دکـوراسیون داخلی یاد کرد.

رنگ پیشنهادی برای پذیرایی،بهترین رنگ برای دیوار خانه

رنگ اتاق پذیرایی و نشیمن

اسـتفاده از رنگ چوب طبیعی بـرای اتـاق نشیمن

فضای اتـاق نشیمن را مـي­‌تـوان بـا تـرکیبی از دکـوراسیون تخته‌هـای سه لایه و دیوارهـای سفیـد تزیین کرد. دیوار تمـام شیشه­‌ای نور مناسبی جهت روز فراهم مـي­‌کنـد تـا مهمـان‌هـای شمـا احساس راحتی داشته بـاشنـد. وسایل سیاه و طوسی در این فضا بـه خوبی هر چـه تمـام‌تـر اسـتفاده شده و ‌تعادل وسایل قهوه­‌ای رنگ را در اتـاق نشیمن فراهم کرده‌انـد.

رنگ پیشنهادی برای پذیرایی،بهترین رنگ برای دیوار خانه

بهترین رنگ برای دیوار خانه

رنگ سورمه‌ای را دریابیـد!

سرمه‌ای همواره یکی از رنگ هـای پیشنهـادی دیوار پذیرایی بـه شمـار مـي‌رود. دیوارهـای سورمه­‌ای رنگ مـي­‌تـواننـد انتخـاب مناسبی بـرای اتـاق نشیمن بـاشنـد. این رنگ فضای احساسی صمـيمـي­‌تـری ایجاد کرده و جلوه‌­ای چشمگیر بـرای تـابلوهـا و مبلمـان بوجود مـي­‌آورد. در این تصویر اتـاق نشیمن چشم‌انـدازی وسیع و بزرگ دارد، در عین حال دیوارهـای بـه رنگ سورمه‌ای، فضایی آرام را ایجاد کرده‌انـد. خطوط بـراق و رنگ‌هـای ملایم و سبک مبلمـان، بـه زیبـایی در مقابل چنین رنگی بـه صورت متضاد خودنمـایی مـي­‌کننـد. اگر هم تمـایل داریـد فضای اتـاق نشیمن را گسـتـرش دهیـد پیشنهـاد طراحان این اسـت کـه سقف اتـاق را نیز بـه همـين رنگ درآوریـد.

رنگ پیشنهادی برای پذیرایی،بهترین رنگ برای دیوار خانه

مدل رنگ آمیزی پذیرایی

دیوارهـایی بـه رنگ سیاه در اتـاق نشیمن

ممکن اسـت دیوارهـای مشکی رنگ در اتـاق نشیمن عجیب و غریب بـه نظر بـرسد. امـا این فضا نشان مـي­‌دهد کـه چطور مـي‌تـوان از رنگ مشکی نیز در اتـاق نشیمن اسـتفاده کرد. در اینجا دیوار دورتـر بـه رنگ زغالی مـات و قفسه‌هـای کتـاب نیز مقداری تیره‌تـر از دیواره رنگ شده اسـت. این رنگ بـه خوبی در اتـاق جا افتـاده اسـت چون بـا آجرهـا، چوب طبیعی و بـافت نرم پارچـه‌هـای مبلمـان بـه خوبی مطابقت دارد.

رنگ پیشنهادی برای پذیرایی،بهترین رنگ برای دیوار خانه

رنگ دیوار پذیرایی و نشیمن شیک

سبز، رنگ مناسب اتـاق نشیمن بـرای آرامش

بـا رنگ سبز آرمش داشته بـاشیـد. بـرای داشتن یک اتـاق نشیمن فوق العاده آرمش‌بخش، دیوارهـا را بـه رنگ سبز کم رنگ درآوریـد. بـه این تـرتیب دیوارهـا یک احساس آرمش را منتقل مـي‌کننـد. در تصویر اتـاق نشیمن بـالا، این رنگ بـه خوبی بـا حیاط خلوت خـانه ادغام شده و جلوه‌ای زیبـا را بـه اتـاق بخشیـده اسـت. انتخـاب رنگ صورتی بـرای صنـدلی و کـوسن­‌هـا همـان قدر آرامش بیشتـری بـه فضای دلنشین اتـاق نشیمن اضافه مـي‌کنـد کـه انتخـاب لوازم جانبی مخملی این کار را مـي‌کننـد.

رنگ پیشنهادی برای پذیرایی،بهترین رنگ برای دیوار خانه

رنگ دیوار پذیرایی روغنی

صورتی، یکی دیگر از رنگ‌هـای مناسب اتـاق نشیمن

بـه رنگ صورتی فکر کنیـد. انتخـاب این رنگ حقه­‌ای اسـت کـه مـي­‌تـوانـد در مسیر درسـت قرار بگیرد. اتـاق نشیمن صورتی رنگ مـي­‌تـوانـد یک مکان شیک، مدرن و پیچیـده بـاشد و در عین حال بـه هیچ عنوان دختـرانه بـه نظر نرسد. کلیـد این راه­ حل در انتخـاب یک رنگ خنثی اسـت. در این تصویر، دیوارهـای صورتی روشن و یک پس­ زمـينه دوسـت­ داشتنی بـه زیبـایی تمـام بـا یک پالت خـاکسـتـری تـرکیب شده­‌انـد. این تـرکیب یک نگاه معاصر و امروزی بـه اتـاق نشیمن مـي­‌دهد و بـرای افرادی کـه در بین سبک‌هـای دکـوراسیون داخلی بـه سبک‌هـای امروزی علاقه بیشتـری داردنـد، مـي‌تـوانـد مناسب بـاشد.

رنگ پیشنهادی برای پذیرایی،بهترین رنگ برای دیوار خانه

رنگ دیوار اتاق پذیرایی

بـا انواع رنگ‌هـای آبی، در اتـاق نشیمن تعادل بـرقرار کنیـد

تعادل بین رنگ هـای آبی، یکی دیگر از مناسب‌تـرین روش‌هـای رنگ‌امـيزی اتـاق نشیمن اسـت. رنگ آبی روشن موجب ایجاد اتـاق نشیمنی آرامش‌بخش مـي­‌شود. امـا اگر شمـا نگران هسـتیـد کـه ممکن اسـت اتـاقتـان خیلی سرد بـه نظر بـرسد، این فضای دوسـت داشتنی در تصویر بـه شمـا نشان مـي­‌دهد کـه این­ گونه نیسـت. دیوارهـای آبی رنگ بـا فرش آبی و مبلمـانی بـا رنگ تیره‌تـر فضایی گرم و دلنشین را فراهم مـي­‌کننـد. اسـتفاده از یک گلدان صورتی بـا گل­‌هـای تـازه نیز انتخـاب خوبی بـرای این اتـاق نشیمن بـا رنگ‌هـای آبی اسـت. چرا کـه چشم‌انـداز این دو رنگ بـا یکدیگر بسیار عالی بـه نظر مـي­رسد. در کنار رنگ آبی، مـي‌تـوانیـد از رنگ فیروزه‌ای نیز در دکـوراسیون اتـاق خود اسـتفاده کنیـد.

رنگ پیشنهادی برای پذیرایی،بهترین رنگ برای دیوار خانه

رنگ دیوار پذیرایی استخوانی

رنگ سفیـد، یکی از محبوب‌تـرین رنگ‌هـای اتـاق نشیمن

رنگ سفیـد را در دکـوراسیون امتحان کنیـد. اگرچـه شمـا نیاز نیسـت بـه هیچ عنوان رنگی را انتخـاب کنیـد؛ بـا نگه داشتن رنگ سفیـد دیوارهـا، شمـا انعطاف بیشتـری جهت تزیین مبلمـان، منسوجات و لوازم جانبی اتـاق نشیمن داریـد. در این اتـاق، دیوارهـا و سقف روشن و سفیـد تضاد بسیار خیره­‌کننـده­‌ای بـا مبلمـان سیاه و قهوه­‌ای، آثار هنری دارنـد. این رنگ­‌هـا فضایی گرم، بی­‌نظیر و ظریف بـه دور از خسـتگی بـرای اتـاق نشیمن مـي­‌تـواننـد ایجاد کننـد.

 

مطالب بیشتر:

بهترین رنگ برای اتاق خواب،رنگ در اتاق ها

انتخاب کاغذ دیواری مناسب برای پذیرایی