عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنیه سوری

 

چهارشنبـه سوري يکي از جشن هاي باستاني ماست کـه در کشور هاي مختلف ماننـد افغانستان نيز اين جشن وجود دارد. هر جشني بـهانه اي بـراي دور همي و شادي ماست، پس اين لحظات را قدر بدانيم.

 

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

متن کوتاه درباره چهارشنبه سوری

 

چشمهايت …

چهارشنبـه‌ سوري آخر سالنـد

تمام دوستت دارم هايم ميان فشفشه ها گم مي شود

و تمام بوسه هايم دود

چشمهايت آتشي بـه پا کرده است

تا واژه واژه بـرايت خاکستر شوم

عشقم چهارشنبـه سوريت مبارک

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری مبارک عشقم

 

آخرين سه شنبـه سال خورشيـدي را با بـر افروختن آتش

و پريـدن از روي آن بـه استقبال نوروز مي رويم

سرخي تو از من ، زردي من از تو

جشن باستاني چهارشنبـه سوري مبارک

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

متن زیبای چهارشنبه سوری

 

دستانت را در دستان عاشق من بگذار

تا باهم از روي آتش بپريم

با داشتن تو آتش هم گلستان مي شود

چهارشنبـه سوريت مبارک عزيزم

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

 

چهارشنبـه سوري

هر آتيشي کـه ديـدي

بـه ياد قلب منم باش آخه

از دوريت بدجوري آتيش گرفته

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

متن ذریاره چهارشنبه سوری

 

آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش دعايت کنم

ميـدانم بـه آنچه ميخواهي ميرسي ، چرا کـه من هر بار يک هيزم اضافه ميکنم !

چهارشنبـه سوريت مبارک

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری دو نفره

 

پاس دارم آتش جاويـد را
يادگار فطرت جمشيـد را
چنـد روزى مانـده بودش تا بـه عيـد
آمد آتش در چنين روزى پديـد
بـهر او آتشگهى آراستنـد
از پليـدى و سياهى کاستنـد
پس از آن هر روز در روزى چنين
جشن سورى بوده در ايران زمين
تا کـه آتش را پرستارى کنيم
از اهورا طلب يارى کنيم

چهارشنبـه سوري مبارک

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

تبریک چهارشنبه سوری

 

از جشن چهارشنبـه سوري
فقط همين نصيبم شده است
کـه زل بزنم بـه آسمان
و خدا خدا کنم
بالن آرزوهايت
روي بام خانه ي ما فرود بيايـد!

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

پیشاپیش چهارشنبه سوری مبارک

 

بيا در غروب آخرين سه شنبـه سال بـراي گردگيري افکارمان آتشي بيافروزيم

و کينه ها را بسوزانيم و زردي خاطرات بد را بـه آتش

و سرخي عشق را از آتش بگيريم و آتش نفرت را در وجودمان خاموش کنيم

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

 

چهارشنبـه سوري در پيش روي ماست

همه بدبختي ها در پشت

روزاي خوش همه در پيش

چه غوغا ميکنه آتيش !

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

پروفایل چهارشنبه سوری جدید

 

چهارشنبـه سوري رو با آش، شکلات و آجيل جشن بگيريم نه با سوختگي!

مثل قديما کـه کل فاميل دور هم جمع ميشدن يه آتيش روشن ميکردن يه موزيک ميزاشتنو ميرقصيـدن…

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

عکس پروفایل تبریک چهارشنبه سوری

 

چنين گفت زرتشت:

” کـه سوزانيـد بدي را درآتش ، تا ز آتش بـرون آيـد نيکي”

چهارشنبـه سوري مبارک

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

عکس پروفایل چهارشنبه سوری دخترانه

 

تو مسير رسيـدن بـهار

شاخه هاي خشکيـده دلتو

تو آتيش امروز بسوزون تا گرم شه دل مهربونت!

چهارشنبـه سوري مبارک!

 

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

عکس چهارشنبه سوری مبارک عشقم

 

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

پروفایل روز چهارشنبه

 

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

جملات زیبا به مناسبت چهارشنبه سوری

 

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

عکس نوشته چهارشنبه سوری

 

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

پروفایل چهارشنبه سوری ترکی

 

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

متن کوتاه چهارشنبه سوری

 

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

متن ادبی چهارشنبه سوری

 

عکس پروفایل و متن کوتاه و زیبا و عاشقانه چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوزی