نکات طراحی اتاق خواب، تزیین اتاق خواب ساده

نکات طراحی اتاق خواب، تزیین اتاق خواب سادهنکات طراحی اتاق خواب، تزیین اتاق خواب ساده

 

تا حالا بـه این نکته توجه کرده ایـد در هر خانه اب اتاق خواب ها جایگاه خاص خودش را دارد، زیرا محل رسیـدن ما بـه آرامش و آسایش است. پس بـایـد بـه دکوراسیون آن توجه ویژه ای بکنیم و یک دکور خاص و آرامش بخش و الهام دهنـده انتخاب کنیم. اتاق خواب ها محلی است بـرای روحیه گرفتن و تامين انرژی لازم بـرای ادامه زنـدگی است. در این مطلب ما نکاتی کـه بـایـد بـه آن توجه کنیـد را آورده ایم.

 

اتاق خواب را ساده نگه داریـد!

اتاق خواب مکانی بـرای آسایش و آرامش و کسب انرژی بـرای یک روز کاری دیگر است کـه بـا داشتن دکوراسیون داخلی اتاق خواب ساده و مناسب دسترسی بـه آرامش و فضایی مناسب بـرای استراحت فراهم مي شود.

 

انتخاب مناسب تخت خواب در دکوراسیون اتاق خواب

در انتخاب تخت خواب خود تناسبـات و ابعاد اتاق را در نظر بگیریـد، توجه بـه تناسبـات بین تخت خواب و انـدازه ی اتاق بـاعث مي شود احساس صميميت وراحتی در فضا حاکم شود، توجه داشته بـاشیـد کـه تقریبـا یک سوم از زمان خود را در اتاق خواب سپری مي کنیـد، از این رو در تدارک دیـدن فضایی آرامش بخش بـرای تامين سلامت جسمي و روحی خود تلاش کنیـد.

نکات طراحی اتاق خواب، تزیین اتاق خواب ساده

چیدمان اتاق خواب

انتخاب فرش مناسب

استفاده از یک فرش مناسب در طراحی اتاق خواب نه تنها بـاعث ایجاد انسجام ميان سایر المان ها و عمق بخشی بـه فضای اتاق خواب مي شود، بلکـه از نظر ایجاد گرمي در زیر پا در اتاق خواب نیز حائز اهميت مي بـاشد. از این رو انتخاب یک فرش بـا انـدازه مناسب نکته مهمي است کـه بـایـد بـه آن توجه داشته بـاشیـد. استفاده از فرشی کـه انـدازه کوچکی داشته بـاشد و یا در مقابل انـدازه بزرگی داشته بـاشد کـه تمام سطح اتاق را پر کنـد، انتخاب مناسبی نمي بـاشد.

استفاده از فرشی کـه در زیر پا احساس نرمي و گرمي داشته بـاشیـد نیز نکته مهمي است کـه بـایـد بـه آن توجه نماییـد. بـه کارگیری فرش در کنار تخت خواب یکی از مکان های مناسب بـرای استفاده از این المان مي بـاشد. بـهتر است انـدازه فرش بـه گونه ای بـاشد کـه اطراف تخت خواب را پر کنـد.

 

انتخاب محل مناسب ميز آرایش در دکوراسیون اتاق خواب

بـرای ميز تحریر یا ميز آرایش مي توانیـد زیر پنجره را انتخاب کنیـد این کار بـه شما این امکان را مي دهد کـه بـرای کار و یا مطالعه از نور طبیعی استفاده کنیـد و محل مناسب ميز آرایش نیز مقابل پنجره است بـا این کار انعکاس نور در آینه ی شما سبب روشن تر فضای شما مي شود کـه در منحصر بـه فرد کردن فضایتان نقش مهمي دارد.

نکات طراحی اتاق خواب، تزیین اتاق خواب ساده

دکوراسیون اتاق خواب

انتخاب پرده ی مناسب بـرای اتاق خواب

پرده و لوازم پارچه ای: یکی از تاثیرگذارترین عناصری کـه نقش موثری در زیبـایی دکوراسیون داخلیـدارد پرده ها مي بـاشنـد. حضور پرده ها در دکوراسیون اتاق خواب علاوه بـر زیبـایی بخشیـدن در ایجاد محرميت نقش موثری دارد، اما بـررسی پرده متناسب بـرای فضای اتاق خواب موضوعی است کـه امروز بـه آن مي پردازیم بـا ما همراه بـاشیـد.

بـرای انتخاب یک پرده ی مناسب در فضای اتاق خواب بـایـد گزینه هایی همچون جنس، رنگ و نوع دوخت و مدل پرده را در نظر بگیریـد، تا بتوانـد ظاهر چشمگیری بـه دکوراسیون اتاق خواب شما ببخشد، ا بـا توجه بـه سبک مدرن مبلمان اتاق خواب از یک پرده ی ساده حریر استفاده شده است و بـرای کنترل محرميت از پارچه ی ضخیم تر بـرای رویه استفاده شده است. توجه داشته بـاشیـد کـه رنگ انتخاب شده بـرای پرده بـا روتختی هماهنگ است و قالب گرم آن در کنار نورپردازی مطلوب اتاق خواب فضای مدرن و آرامش بخشی را ایجاد کرده است.

نکات طراحی اتاق خواب، تزیین اتاق خواب ساده

ایده برای اتاق خواب ساده

تزیین اتاق‌ خواب های کوچک

یکی از مشکل‌ترین کا‌رها در زمينه طراحی دکوراسیون داخلی تزیین اتاق خواب‌های کوچک است. چه بسا کـه تزیین مناسب این گونه از اتاق‌ها بـاعث مي‌شود کـه انـدازه آن‌ها از آنچه کـه واقعا هستنـد بزرگ‌تر بـه نظر بـرسنـد. شما بـایـد در انتخاب جزیی‌ترین وسایل و لوازم بـرای دکوراسیون و تزیین اتاق خواب خود دقت کافی را داشته بـاشیـد تا بـا حفظ محیطی دلچسب و خوشاینـد، همه لوازم مورد نیازتان را در اتاقی بـا فضای محدود جا دهیـد. در اینجا ما سعی داریم نکاتی را بـرای تزیین اتاق خواب کوچک بـرایتان خاطر نشان شویم کـه در کنار مفیـد بودن بـه صرفه و کارآمد بـاشنـد.

بـرای شروع این نکته را در نظر بگیریـد: تختتان را مقابل پنجره قرار دهیـد. چرا کـه در اتاق‌های کوچک فضای دیوار‌ها بسیار بـا ارزش هستنـد و بـهتر است کـه بـا وسیله ای اشغال نشونـد. دیگر اینکـه از رنگ‌های روشن و در عین حال پررنگ استفاده کنیـد کـه اثر بخشی فضای این گونه اتاق ها را بـالاتر مي‌بـرنـد. این درست است کـه رنگ سفیـد اتاق را بزرگ‌تر نشان ميـدهد اما توجه داشته بـاشیـد کـه لازم نیست اتاقتان را تماما بـه رنگ روشن در بیاوریـد؛ چون اتاق خواب در اصل بـایـد فضایی آرامش بخش بـرای استراحت هم بـاشد، پس بـهتر است بـرای رنگ اتاق خواب ترکیبی از رنگ های تیره و روشن را داشته بـاشیـد. ميز تحریر خود را در یکی از گوشه‌های اتاقتان قرار دهیـد و درحد امکان تخت‌های کشودار را تهیه کنیـد تا بـهترین استفاده را در نگه داری از وسایلتان داشته بـاشیـد. همچنین بـرای مدیریت در حفظ فضای موجود بـهتر است کـه از صنـدلی های تاشو استفاده کرد. آینه بزرگ‌تری را بـرای قرار دادن در اتاق های کوچک استفاده کنیـد کـه بـاعث منعکس شدن نور در فضا و بـازتر جلوه دادن آن مي‌شود.

نکات طراحی اتاق خواب، تزیین اتاق خواب ساده

تزیین اتاق خواب کودک

تزیین اتاق خواب کودکان

جای تعجب نیست کـه بچه‌ها بیشتر وقتشان را در اتاق‌هایشان سپری مي‌کننـد. تزیین اتاق خواب کودک مي‌توانـد بـازتابی از روحیه و شخصیت کودکانه آن‌ها بـاشد. وقتی صحبت از تزیین اتاق خواب کودکان مي‌شود اولین چیزی کـه بـه ذهن مي‌رسد محیطی رنگارنگ و پز از نشاط کودکانه است. موضوع مهم در اینجا ایجاد فضایی است کـه بـا روحیه بچه ها سازگار بـاشد و در آن‌ها حس آرامش و شادی را یه وجود آورد. صرف نظر از جنسیت کودک و دقت زیاد و یا وسواس بـه خرج دادن در انتخاب رنگ‌های دخترانه یا پسرانه بـرای رنگ آميزی اتاق بـا ایـده‌های خلاقانه و ساده مي‌توان اتاق خواب آن‌ها را بـه فضایی تخیلی و رویایی تبدیل کرد.

بـه عنوان مثال بـرای طراحی سقف اتاق خواب کودک، نقاشی کردن تصاویری از ماه و خورشیـد و ستارگان بـا استفاده از رنگ های مخصوص شب رنگ ایـده‌ی جالبی است. این کار بـاعث مي‌شود در هنگام شب و زمانی کـه چراغ ها خاموش مي‌شونـد کودکتان احساس هیجان و خوشحالی کنـد. نقاشی کردن منظره یک شهر یا جنگل بـر روی دیوار‌ها و یا استفاده از کاغذ دیواری هایی بـا طرح‌های کارتونی مورد علاقانه آن‌ها هم بسیار خلاقانه است.

مساله دیگر توجه بـه انـدازه قفسه اسبـاب بـازی هاست کـه بـهتر است کم ارتفاع بـاشد تا بـرای کودکان قابل دسترسی بـاشد، در غیر این صورت فقظ جنبـه تزیینی پیـدا کرده و آنچنان کارآمد نیست. نکته دیگر این است کـه اکثر بچه‌ها عاشق جمع آوری کلکسیونی از وسایل‌ها ،عکس‌ها و یا حتی بعضی از نقاشی‌هایشان هستنـد و مایلنـد کـه آن‌ها را در معرض دیـد داشته بـاشنـد. بـهتر است کـه فضایی از دیوار اتاقشان را بـرای چسبـانـدن استیکر‌ها و یا نقاشی های مورد علاقشان اختصاص دهیم تا در اتاقشان احساس راحتی و صميميت کننـد. قرار دادن نمودار رشد بـر روی دیوار از جزییات تزیینی و بسیار جذاب است کـه بـه شما این امکان را مي‌دهد تا شاهد بزرگ شدن فرزنـد دلبنـدتان بـاشیـد.

نکات طراحی اتاق خواب، تزیین اتاق خواب ساده

تزیین اتاق خواب نوجوانان

تزیین اتاق خواب نوجوان

بـا توجه بـه اینکـه نوجوانان روحیه حساسی دارنـد و تا حدودی مشکل پسنـدتر هستنـد، بـهتر است بـرای تزیین اتاق خوابشان تا حد ممکن بـا آن‌ها مشورت کنیـد و طبق سلیقه آن‌ها عمل کنیـد. همچنین تزیین اتاق خواب یک نوجوان از اهميت بیشتری بـرخوردار است؛ چه بسا کـه آن ها احساس امنیت و آرامش بیشتری در این مکان مي‌کننـد، جایی کـه بتواننـد بـه دور از هیاهوی بیرون بـه آرامش خاطر بـرسنـد.

اتاق خواب نوجوانان نبـایـد تنها فضایی آرام بـرای خواب شبـانه بـاشد؛ بلکـه مي‌بـایست فضایی را بـرایشان ایجاد کنـد کـه مناسب بـرای مطالعه و تفریح هم بـاشد. بـرخلاف بزرگترها کـه رنگ های سرد و خنثی را بـرای تزیین دیوارها ترجیح مي‌دهنـد، نوجوانان بیشتر مایلنـد کـه از رنگ‌های گرم و شلوغ کـه انرژی آورنـد بـرای اتاق‌هایشان استفاده کننـد.

گاهی نوجوانان خواهان تزیینی خلاقانه و سرگرم کننـده هستنـد کـه از نمونه‌های آن استفاده از صنـدلی‌های تابی، تخت خواب‌هایی بـا طرح های متفاوت و نصب تخته‌های وایت بورد بـر روی دیوار است. یکی از نکات اصلی در تزیین اتاق نوجوانان قرار دادن ميز تحریری است کـه آن‌ها بـه راحتی بتواننـد بـه امور درسی و تکالیف خود بـرسنـد. در انتخاب رنگ دیوار‌ها و سقف دقت کنیـد. از رنگ‌های دخترانه و گرم بـرای اتاق دختر‌ها و بیشتر از رنگ های سرد و خنثی در اتاق پسران استفاده کنیـد.

نکات طراحی اتاق خواب، تزیین اتاق خواب ساده

ایده برای اتاق خواب کوچک

کلام آخر

تقریبـا ما یک سوم از عمرمان را در اتاق خواب مي گذرانیم پس بـا توجه بـه نکاتی کـه در بـالا ذکر کردیم در چیـدمان دکور اتاق خواب ها دقت لازم را بکنیم و بـه معیارهای مختلف ماننـد جنسیت ، سن، علاقه شخص و… توجه داشته بـاشیم.

 

مطالب بیشتر:

رنگ پیشنهادی برای پذیرایی،بهترین رنگ برای دیوار خانه

انتخاب کاغذ دیواری مناسب برای پذیرایی

بهترین رنگ برای اتاق خواب،رنگ در اتاق ها

جدیدترین دکوراسیون آشپزخانه