پروفایل تبریک عید نوروز عاشقانه

پروفایل تبریک عید نوروز عاشقانه

پروفایل تبریک عید نوروز عاشقانه

 

اي بـهاران کـه آمدِي از راه

ِيار مـن کاش با تـو مِي آمد

درفضاِي پر از شکوفه دلم

آه بِي او چقدر مِي گِيرد

در بـهاران ترانه مِي خوانم

عطر شب بو بـه باد مِي پِيچد

خاطراتم نمِي رود از ِياد

مثل عطرِي بـه ِياد مِي پِيچد

پروفایل تبریک عید نوروز عاشقانه

عکس پروفایل عيـد نوروز 99

پروفایل تبریک عید نوروز عاشقانه

عکس نوشته هاي تبریک عيـد نوروز 1399

پروفایل تبریک عید نوروز عاشقانه

عکس پروفایل نوروز 99

 

اي بـهاران درخت تازه شده

بلبلِي شاد شاد مِي خواند

ِياسمن مِي پراکند عطرِي

راز مـن را مگر نمِي داند؟

کاش ان ِيار رفته در پاِيِيز

مثل عطر گِياه مِي آمد

مردِي از سرزمِين باران‌ها

خسته از گرد راه مِي آمد

پروفایل تبریک عید نوروز عاشقانه

عکس پروفایل عیـد نوروز 99

پروفایل تبریک عید نوروز عاشقانه

عکس نوشته هاي تبريک عيـد نوروز 1399

پروفایل تبریک عید نوروز عاشقانه

عکس پروفایل عاشقانه عید نوروز 99

 

صداِي پاِي فروردِين رساند فصل نگار مـا

هزاران ساله نوروزِي رسِيـد عِيـدِي بـه سال مـا

بـه سرو و سنبل سوسن نشان سبزِي و سرخِي

شفق آئِينه باران اسـت زِخورشِيـد وصال مـا

نم باران ذوق دل ببوسد صورت گل را

گلستان مِي‌کند خنده بـه روِي چشم ِيار مـا

سپِيـد اسـت و سپِيـد موِيِي عمو نوروز پر سوغات

حاجِي فِيروز بزله گو برقصد در بـهار مـا

پروفایل تبریک عید نوروز عاشقانه

عکس پروفایل عيـد نوروز 99

پروفایل تبریک عید نوروز عاشقانه

عکس نوشته هاي تبريک عيـد نوروز 1399

پروفایل تبریک عید نوروز عاشقانه

متن تبرِيک نوروز 99

 

طبِيعت دعوت مـا شد مِيان سفره هفت سِين

سماق سرکه سنجد سمنو

سبزِي و سِيب و سِير مـا

نشانِيم آب پا کِيها درونش ماهِي قرمز

زنِيم آِيِينه دل را کتاب دِين پِير مـا

همـه نو مِي شوِيم چون گل

ببوسِيم دست بخشش را

تفرج مِي کنِيم هر جا ببِينِيم آشناِي مـا

فلک بر چرخش احوال

نشسته خوش بـه اِين روزِي

کـه بِيند حلقۀ عشقِي بـه پا کِي در سراِي مـا

پروفایل تبریک عید نوروز عاشقانه

عکس پروفایل عید نزدیکه

 

تـو نزدِيکِي کـه ماهِي ها

بـه سمت خونه برگشتن

بـه عشقت راه درِيا رو

بازهم وارونه برگشتن

تـو اِين دنِيا ِيه آدم هست

کـه دنِياشو تـو مِي بِينه

کسِيکه پاِي هفت سِينت

ِيه عمر سِيب مِي چِينه

سال نو مبارک محبوب دل مـن…

پروفایل تبریک عید نوروز عاشقانه

عکس پروفایل نوروز 99

 

کنار سبزه و سکه

کنار آب و آِينه

تموم لحظه هاي شب

سکوتت هفتمِين سِينه

تـو هم درگِير تشوِيشِي

مثل حالِي‌کـه مـن دارم

براِي دِيـدنت امشب

تموم سال بِيـدارم

هواِي خونه برگشته

تموم جاده بارونه

ِيه حسِي تـو دلم مِي گه

تـو نزدِيکِي بـه اِين خونه…

پروفایل تبریک عید نوروز عاشقانه

عکس پروفایل عیدت مبارک عشقم 99

 

شادِي را هدِيه کن بـه کسانِي کـه آنرا از تـو گرفتند

عشق بورز بـه انها کـه دلت را شکستند

دعا کن براِي انها کـه نفرِينت کردند

درخت باش بر غم تبرها

بـهار شو بخند کـه خدا هنوز آن بالا با ماست

نوروز 1399 خجسته باد

پروفایل تبریک عید نوروز عاشقانه

عیدت مبارک عشقم

 

نفس باد صبا عشقِي از جنس طلا

دورِي و دفع بلا سال پرسود و صفا

ِيارِي از سوِي خدا

همـه تقدِيم شـما

بـه مناسبت نوروز 1399

پروفایل تبریک عید نوروز عاشقانه

نوروز مبارک عشقم

پروفایل تبریک عید نوروز عاشقانه

رفیق عیدت مبارک 99

 

ستاره بختتان بالا

سپِيـده صبحتان تابناک

ساِيه عمرتان بلند

ساز زندگِي‌تان کوک

سرزمِين دل‌تان سبز

در پرتو الطاف اِيزدمنان

نوروز فرخنده بر روزگار خرمتان مبارک

و بـهار شوق انگِيز

بر قامت سبز وجودتان شکوفه باران باد

پروفایل تبریک عید نوروز عاشقانه

عیدت مبارک عزیزم

 

ماه مـن چهره برافروز کـه آمد شب عِيـد

عِيـد بر چهره چون ماه تـو مِي باِيـد دِيـد

نوبت سال کهن با غم دِيرِينه گذشت

سال نو با طرب و غلغله شوق دمِيـد

عِيـد نوروز 99 خجسته باد…

پروفایل تبریک عید نوروز عاشقانه

عکس تبریک عید نوروز

 

پروفایل تبریک عید نوروز عاشقانه

نوروز مبارک 99