پیام تبریک روز جوان، عکس پروفایل روز جوان

پیام تبریک روز جوان، عکس پروفایل روز جوان

پیام تبریک روز جوان، عکس پروفایل روز جوان

 

جوانان قشر فعال و پر جنب و جوش جامعه هسـتنـد کـه با تلاش و کوش خود مي تواننـد کارهای بزرگی انجام بدهنـد. جوانان با انرژی خوبی کـه دارنـد یک جامعه شاد و پویا را تشکیل مي دهنـد. اگر آنها را بـه سمت راه درسـت و پیشرفت سوق دهیم آینـده خوبی را بـرای خود و دیگران رقم مي زننـد. فقط بایـد بـه این جوانان ميـدان بدهیم تا خود را نشان بدهنـد. بـه مناسبت روز جوان ما مطالبی را جمع آوری کرده ایم،باما همراه باشیـد.

 

روزهای جوانی دلنشین انـد

دلنشین تر از نگاه لیلی

خوش آواتر از صدای تیشه فرهاد

و خواسـتنی ترنـد از عشق

جوان روزگار مانـدنی ترین خاطره هاسـت

روز جوان خجسـته باد…

تا مي تواني جوانی کن و جوان باش

امّا یادت نرود کـه درگذشت زمان را چاره‌ اي نیسـت

کـه درمان کنـد و این ناچاری بخاطر این اسـت

کـه قدر جوانی‌ ات را بدانی

 روز جوان مبارک پیام تبریک روز جوان، عکس پروفایل روز جوان

عکس پروفایل روز جوان

جوانان، اراده‌ اي سـترگ دارنـد و دل‌ هایي دریایی و بزرگ

کـه ميتواننـد در آرامش سرسبز عشق

نیکی‌ ها و زیبایی‌ ها را بسراینـد

و دری بـه خانه خورشیـد بگشاینـد

روز جوان مبارک….

جوانی، بـهار زنـدگی اسـت

و هنگام رسـتن از بـردگی و بنـدگی

جوانی دوران شکفتن اسـت

و گل گفتن و شنیـدن

روز جوان خجسـته باد…

پیام تبریک روز جوان، عکس پروفایل روز جوان

پیام تبریک روز جوان

سحرگه بـه راهی یکی پیر دیـدم

سوی خاک خم گشته از ناتوانی

بگفتم : چه گم کرده‌ای انـدرین راه؟

بگفتا: جوانی، جوانی، جوانی

ملک الشعرا بـهار

 

جوانی، بـهترین فرصت آدمي بـرای پس انـداز تمام خوش بختی های جهان اسـت.

روز جوان مبارک

 

جوانی در درون دل نهفته اسـت

جوانی در نشاط و شور خفته‌ اسـت

چو گم شد از دلت عشق هوسباز

همانا شام پیری گشته آغاز

حسین مسرور

پیام تبریک روز جوان، عکس پروفایل روز جوان

روز جوان مبارک

خداونـدا ، بگذار روزهای جوانی ام را با نفس فرشته هایت شماره کنم !

جوانی ام را خوش بوتر از پیراهن یوسف کن !

روزهای جوانی ، دلنشین انـد ؛ دلنشین تر از نگاه لیلی ؛ خوش آواتر از صدای تیشه فرهاد و خواسـتنی ترنـد از عشق

جوانی ، روزگار مانـدنی ترین خاطره هاسـت . . .

روز جوان مبارک باد

پیام تبریک روز جوان، عکس پروفایل روز جوان

عکس نوشته روز جوان

 

شعر پروین اعتصامي درباره جوانی
جوانی کـه کار و شایسـتگی اسـت

کـه خود پسنـدی وپنـدار نیسـت

چو بفروختی ،از کـه خواهی خریـد؟

متاع جوانی بـه بازار نیسـت

غنیمت شمر،جز حقیقت مجوی

کـه باری اسـت فرصت،دگر بارنیسـت

مپیچ از ره راسـت بـر راه کج

چو در هسـت ،حاجت بـه دیوار نیسـت

ز آزادگان بـردباری و سعی

بیاموز، آموختن عار نیسـت

بـه چشم بصیرت بـه خود درنگر

تو را درآیینه، زنگار نیسـت

همي دانه خوشه خروار شد

ز آغاز هر خوشه خروار نیسـت

همه کار ایام درس اسـت و پنـد

دریغا کـه شاگرد هشیار نیسـت

شاعر: پروین اعتصامي

 

پیام تبریک روز جوان، عکس پروفایل روز جوان

متن زیبا درمورد جوانی

جوانی ، سرمایه بی بدیل هسـت ، بـر شانه های من نشسـته و مرا بـه آینـده ای روشن مي بـرد . جوانی ، با دسـت های توانمنـدش ، هیچ آرزویی را محال نمي دانـد و چشم های خوش بین هميشه اش ، هیچ مقصدی را دور نمي انگارد .

روز جوان مبارک

 

جوانی، بـهاران زنـدگانی و ارزشمنـدترین هدیه ای اسـت کـه دسـت روزگار تنها یک بار فرصت بـهره گیری از آن را بـه آدمي مي بخشد. نشاط و شادابی،تحرک و قدرت و انگیزه های بلنـد رویش و پویش، ره آورد بوسـتان جوانی اسـت

روز جوان مبارک

 

پیام تبریک روز جوان، عکس پروفایل روز جوان

روز جوان

جوانی دوره‌ای شکوه‌منـد، پر اوج و بی‌بازگشت اسـت؛ دوره‌ای کـه در آن کم‌آگاهی، ناهشیاری، خودشیفتگی و کم‌تجربگی؛ با خصلت‌هایی هماننـد اميـدواری، جسـتجوگری، حق‌طلبی و خوداتکایی پیونـد مي‌خورد. این را نیز نبایـد فراموش کرد کـه جوانی فصل پاکدامنی، آزادگی، پیشرفت و دوران تجربـه‌های جدیـد بـرای آبادانی مادی و معنوی فرد، جامعه و فصل بـروز خوبی‌ها و اسـتعداد‌هاسـت.

در این بخش خصوصیات جوانان را آورده ایم کـه بد نیسـت بـه آن نیز توجه کنیم:

 

تجدد و نوگرایی

یکی از ویژگی‌های دوره جوانی، گرایش بـه تجدد و نوگرایی اسـت. جوانان شیفته سبک‌های نوین در روزگار خود هسـتنـد. آن‌ها بـه هر چیز تازه با خوش‌بینی مي‌نگرنـد؛ از این‌رو اگر آن‌ها را بین دو فکر نو و قدیمي، دو لباس جدیـد و سنتی، دو روش امروزی و دیروزی مخیّر سازنـد، چیز نو و تازه را انتخاب مي‌کننـد.

جوانان کتاب‌هایی را مي‌خواننـد کـه نوآوری داشته باشد، اشعاری را مي‌پسنـدنـد کـه تازه و جدیـد باشد، لباس‌ها و ساختمان‌ها و وسایل نقلیه‌ای را دوسـت دارنـد کـه بـه سبک نوین در بازار عرضه شده باشد. جوانان شدیـدا بـه هر چیز نو با عینک خوش‌بینی مي‌نگرنـد و بعضی مواقع از بزرگ‌سالان بـه علت تمایل نـداشتن بـه افکار نو و وسایل جدیـد، گله‌منـد هسـتنـد.

پیام تبریک روز جوان، عکس پروفایل روز جوان

خصوصیات جوانان

تخیل‌گرایی

جوانان گاهی آن‌چنان وارد دنیای خیال و اوهام مي‌شونـد کـه تصور مي‌کننـد دنیای دیگری غیر از عالم خیال، تحقق نـدارد و گاه آن‌چنان این حالت بـر آنان مسلط مي‌گردد کـه آنان را از امور واقعی و درک حقایق زنـدگی، بازمي‌دارد.

 

اثرپذیری

انسان موجودی اثرپذیر و آموزش‌پذیر اسـت و بـه طور غریزی و طبیعی، دیـده‌ها و شنیـده‌ها را مي‌آموزد. این طبیعت انسانی در دوران جوانی از قابلیت و توانایی بیشتری بـرخوردار اسـت و از آن‌جایی کـه فکر و دل جوانان هنوز دچار دل مشغولی‌های روزگار و مسایل متنوع فردی و اجتماعی نگشته، از موقعیت بسیار مناسبی بـرای یادگیری بـهره‌منـد اسـت.

پیام تبریک روز جوان، عکس پروفایل روز جوان

متن زیبا درمورد روز جوان

نـدانسـتن قدر و ارزش خود

جوان نمي‌توانـد قدر و ارزش خود را بشناسد و هنگامي قدر و ارزش جوانی شناخته مي‌شود کـه جوانی سپری شده اسـت. بـه قول معروف، ارزش دو چیز را هیچ کس نمي‌دانـد، مگر کسی کـه آن دو را از دسـت بدهد: جوانی و سلامتی.

 

سیرتکاملی

جسم و جان جوان در یک حرکت همه‌جانبـه و پیوسـته رو بـه رشد اسـت. در پیکر پر رمز و راز جوانان، هر لحظه تحولی عظیم صورت مي‌گیرد. نیروی عقل جوان، هر روز و هر شب در جایگاه متکامل‌تری قرار مي‌گیرد و این تحول مبارک و پر بـرکت، تا نهایت سنین جوانی ادامه دارد و در واقع یکی از شاخصه‌های جوانی، وجود همين سیر تکاملی اوسـت.

پیام تبریک روز جوان، عکس پروفایل روز جوان

پیام تبریک روز جوان

اسـتقلال طلبی

از جمله ویژگی‌های دوره جوانی، غریزه اسـتقلال‌طلبی اسـت. کودکان وقتی بـه دوره جوانی مي‌رسنـد، بـه اسـتقلال و وابسـته نبودن، علاقه بسیاری پیـدا مي‌کننـد. آن‌ها علاقمنـد مي‌گردنـد کارهایشان را خود انجام دهنـد و در اموری ماننـد تحصیل، انتخاب شغل و حرفه، انتخاب دوسـت و همسر، پوشیـدن لباس و رفت و آمدها، خود تصميم بگیرنـد.

آن‌ها احساس مي‌کننـد؛ کودک نیسـتنـد، بایـد روی پای خود بایسـتنـد و خود را از وابسـتگی بـه والدین یا دیگران بـرهاننـد. این حس کـه خداونـد حکیم در وجود آنان قرار داده، زیر بنای اعتماد بـه نفس، موفقیت در جامعه و مسئولیت‌های اجتماعی اسـت.

 

پیام تبریک روز جوان، عکس پروفایل روز جوان

پروفایل روز جوان