روش ترمیم رنگ دیوار

روش ترمیم رنگ دیوار

روش ترمیم رنگ دیوار

 

ترفنـدهای دکوراسیـون: بطور کلی نقاشی کار ساده ای نیسـت چه در حال رنگ زدن کل دیـوار فضای داخلی خانه خود باشیـد، چه در حال بازسازی یک مبلمان! هر فرد حرفه ای در تخصص نقاشی روش های متفاوتی در زمينه کاری خود دارد، ولی ما ترفنـد و رازهایی کـه افراد ماهر در نقاشی دیـوار بـه شما نمي گوینـد را افشا مي کنیم تا اشتباهات رایج نقاشی از این لحظه کاهش یابد:

 

1- عیـوب سطح مورد نظر را سنباده کشی کنیـد

بـرای اینکـه نقاشی دیـوار یا وسیله مورد نظر بـه خوبي رنگ شود، بایـد سطح صافی داشته باشد. بـرای این منظور بایـد سطح کار سنباده شود و این کار با چرخ سنباده یا ورق سنباده انجام شود. در این حالت اسـت کـه هر خراش، خش، ترک و یا ضایعه اضافه ای از بين مي رود. بـرای نقاشی دیـوار سمباده کشی را از سطح زمين تا سقف در جهت عمودی و افقی انجام دهیـد. این نکته را در نظر داشته باشیـد کـه فشار زیاد بـر روی کاغذ سنباده یا دیـوار باعث آسیب دیـدن آن مي شود. بـرای وسایل چوبي از اسفنج های مخصوص یا سطح سنباده ای اسـتفاده کنیـد.

 

2- از پرایمر رنگی اسـتفاده کنیـد

متخصصین نقاشی قبل از رنگ زدن دیـوار، سوراخ و ترک های دیـوار را بتونه کاری مي کننـد. ولی اگر بعد از ماله کشی مسـتقیما رنگ را بـه دیـوار بزنیـد، بتونه روی دیـوار رطوبت موجود در رنگ را جذب مي کنـد و ظاهر نامناسبي بـه دیـوار مي دهد. نقاطی کـه در اثر این اتفاق بوجود مي آیـد بطور قابل توجهی از باقی قسمت ها متفاوت اسـت. بـرای جلوگیری از این مشکل نقاشان حرفه ای از پرایمر رنگی قبل از رنگ اصلی دیـوار اسـتفاده مي کننـد. بـه جای اسـتفاده از پرایمر سفیـد حرفه ای ها اغلب از پرایمر خاکسـتری و یا رنگ دیگری کـه بـه پوشش نهایی نزدیک اسـت اسـتفاده مي کننـد. پرایمر رنگی بـرای پوشانـدن پوشش موجود روی دیـوار بـهتر از پرایمر ساده و سفیـد رنگ عمل مي کنـد و در نهایت پوشش دیـوار ظاهر بـهتری خواهد داشت و تعداد دفعات رنگ زدن دیـوار کاهش مي یابد. این مرحله بـرای رنگ هایی ماننـد قرمز و نارنجی کاربـرد خوبي دارد کـه بدون اسـتفاده از پرایمر نیازمنـد سه سری یا بيشتر رنگ زدن روی دیـوار هسـتنـد.

 

3- نوار چسب را با کاردک فشار دهیـد

هیچ چیزی بدتر از این نیسـت کـه بعد از اتمام عملیات نقاشی دیـوار بـه سراغ نوار چسبي کـه روی قرنیز زده ایـد بـرویـد و بعد از جدا کردن نوار ببينیـد کـه قرنیز چوبي هم بـه رنگ آغشته شده اسـت. بـرای اینکـه این اتفاق نیفتد در نقاشی دیـوار بایـد زمانی کـه مي خواهیـد چسب را بـه سطح مورد نظر بزنیـد بـه نکاتی توجه کنیـد. بعد از اینکـه نوار چسب را بـه چوب قرنیز چسبانـدیـد، یک کاردک را بـه روی نوار بکشیـد و فشار دهیـد تا بـه خوبي بچسبد.

از چسب مخصوص رنگ بـه رنگ آبي اسـتفاده کنیـد تا چسب آن بـر روی سطح قرنیز باقی نمانـد. چسب مخصوص نقاش ها بـه راحتی جدا مي شود ولی در حین نقاشی دیـوار از پس دادن رنگ بـه سطح زیرین خود نیز محافظت مي کنـد.

 

روش ترمیم رنگ دیوار

ترميم رنگ دیـوار

4- رد قلمو را با مایع مخصوص پوشاننـده رنگ از بين ببـریـد

بـرای اینکـه رد قلمو حاصل از عملیات رنگ زدن دیـوار را از بين ببـریـد از پوشاننـده رنگ با نرم کننـده رنگ اسـتفاده کنیـد و آن را (مایع فلوترول) با رنگ مخلوط کنیـد. با این کار اولا رونـد خشک شدن رنگ آهسـته تر مي شود و در نتیجه اگر مي خواهیـد در بـرخی از قسمتها رنگ را دوباره بـر روی دیـوار بزنیـد بـه مشکل بـر نمي خوریـد. ثانیا پوشاننـده رنگ باعث مي شو رنگ قلمو در حین نقاشی دیـوار باقی نمانـد. افراد حرفه ای در زمينه نقاشی دیـوار از نرم کننـده رنگ بـرای سطوح چوبي، دیـوار و درب ها اسـتفاده مي کننـد. ميزان مورد نیاز را بـر اساس دسـتور العمل کارخانه بـه رنگ اضافه کنیـد.

 

5- در مرز دیـوار و سقف بافت دار خراش ایجاد کنیـد

یکی از مشکلاتی کـه در نقاشی دیـوار زمانی کـه سقف خانه دارای بافت اسـت، ایجاد مي شود این اسـت کـه تقریبا غیر ممکن اسـت کـه خط صاف و بدون تماس با سقف بوجود بيایـد. بـرای این مشکل حرفه ای های رنگ زدن دیـوار از یک روش ساده اسـتفاده مي کننـد. آنها با بـه کار بـردن یک پیچ گوشتی در محل تقاطع سقف و دیـوار خراش ایجاد مي کننـد. در این صورت اسـت کـه در حین رنگ زدن گوشه دیـوار رنگ اضافی وارد خراش ایجاد شده مي شود و دیگر بافت سقف رنگی نمي شود.

 

6- از پارچه بـرزنت در نقاشی دیـوار اسـتفاده کنیـد

افراد حرفه ای از پارچه یا ملحفه در سطح زمين اسـتفاده نمي کننـد. پارچه های نازک نمي تواننـد مانع عبور رنگ بـه کفپوش خانه شونـد. آنها پلاسـتیک را هم بـه کار نمي بـرنـد بـه دلیل اینکـه با ریختن رنگ، پلاسـتیک آن را جذب نمي کنـد و سطح هميشه خیس باقی مي مانـد. حرفه ای های رنگ زدن دیـوار از پارچه بـرزنت بـرای کف زمين اسـتفاده مي کننـد. البته اگر سقف خانه خود را رنگ نمي زنیـد، نیازی نیسـت تمام سطح کف را بپوشانیـد. تنها کافی اسـت پارچه بـرزنت را بـه موازات دیـوار و در تمام طول اتاق بـر روی زمين قرار دهیـد تا بـه خوبي از کفپوش خانه شما محافظت کنـد، همچنین بـه سادگی جمع آوری مي شود.

 

 

7- یک دیـوار را تمام کنیـد و بعد بـه سراغ بعدی بـرویـد

ممکن اسـت رنگ زدن گوشه های دیـوار بـه نظر ساده بـرسد و ترجیح بدهیـد اول گوشه ها را نقاشی کرده و بعد بـه سراغ قسمت اصلی دیـوار بـرویـد. ولی اینطور نیسـت! نقاشان حرفه ای هر کدام از اضلاع اتاق را بـه یک سطح مجزا نگاه مي کننـد. در این صورت بعد از رنگ زدن هر دیـوار از رول بـر روی آن اسـتفاده مي کننـد و سپس بـه سراغ دیـوار بعدی مي رونـد. در این صورت اسـت کـه رد قلمو مي توانـد با حرکات رول بـهتر آميخته شود. بعد از نقاشی دیـوار و اسـتفاده از قلمو و رنگ روی آن را با یک سینی یا حوله مرطوب بپوشانیـد تا هوا باعث خشک شدن قلمو و سطل رنگ نشود.

 

8- پنجره را تراش دهیـد

اگر مي خواهیـد چارچوب پنجره را رنگ کنیـد خود را با چسب زدن بـه شیشه پنجره آزار نـدهیـد. در هر صورت شیشه رنگی مي شود! اجازه دهیـد رنگ بـه شیشه پنجره بـرخورد کنـد و سطح آن را نیز رنگی کنـد، بعد از خشک شدن رنگ و نقاشی دیـوار مي توانیـد با یک کاتر یا تیغ ساده رنگ های اضافی را از سطح روی شیشه بتراشیـد.

 

روش ترمیم رنگ دیوار

لکـه گیری رنگ دیـوار

لکـه 9- رنگ را در یک ظرف نگهداری کنیـد تا ثابت بمانـد

یک رنگ مشابـه مي توانـد در قوطی های مختلف بـه رنگ های مختلف دیـده شود. این تفاوت را بـه طرز آشکاری زمانی کـه نیمي از گالن جدیـد رنگ را بـه دیـوار زده ایـد، متوجه مي شویـد. بـرای اینکـه متوجه شویـد رنگ ها از یک کد رنگی مشابـه هسـتیـد از روش حرفه ای ها اسـتفاده کنیـد. آنها گالن های مختلف رنگ را در یک قوطی بزرگ با هم مخلوط مي کننـد.

 

10- کاور غلطک رنگ را بعد از نقاشی دیـوار بشوییـد

چه کاور غلطک رنگ شما ارزان باشد و یا گران قیمت، قبل از اینکـه آن را بـرای اولین بار در نقاشی دیـوار اسـتفاده کنیـد بشوییـد تا از شر کرک و پرزهای مزاحم کـه ناچار بـه سطح غلطک چسبيـده انـد خلاص شویـد. کاور غلطک را با آب و مقدار کمي صابون مایع شسـتشو دهیـد و با دسـت نیز آن را بمالیـد تا نخ و پرزهای اضافی آن خارج شود، بعد از شسـتشو نیازی نیسـت بـرای اسـتفاده آنها منتظر شویـد تا خشک شود.

 

 

11- دیـوار کثیف را با مایع از بين بـرنـده چربي تميز کنیـد

رنگ روی دیـوار چرب و کثیف ماننـد دیـوار کنار گاز در آشپزخانه نمي نشینـد! بـرای اینکـه سطح چرب و کثیف دیـوار را از بين ببـریـد از مایع شوینـده یا از بـرنـده چربي اسـتفاده کنیـد. بـه گفته حرفه ای های رنگ، دسـتورالعمل نوشته بـر روی قوطی را دنبال کنیـد. دسـتکش و عینک را در زمان اسـتفاده از آنها فراموش نکنیـد.

 

12- با قلموی آغشته بـه رنگ شروع کنیـد

افراد حرفه ای قلمو را کاملا آغشته بـه رنگ مي کننـد و حتی زمانی کـه رنگ در حال چکیـدن از قلمو اسـت آن را بـه روی دیـوار مي زننـد. آنها حدود 4 سانتیمتر انتهایی قلمو را داخل سطل رنگ فرو مي بـرنـد آن را بـه دیـواره ظرف رنگ کوبيـده و دوباره آن را بـه درون رنگ مي بـرنـد و در حالی کـه قطرات رنگ در حال ریختن از قلمو اسـت، رنگ زدن دیـوار را آغاز مي کننـد. ولی بسیاری از افراد غیر حرفه ای اضافی رنگ قلمو را گرفته و بعد اقدام بـه رنگ آميزی دیـوار مي کننـد.

 

 

13- از ریزش قطرات رنگ بـر روی دیـوار جلوگیری کنیـد

زمانی کـه قلموی آغشته بـه رنگ فراوان را اسـتفاده مي کنیـد، احتمال راه افتادن و ریزش رنگ بـه سمت قسمت های پایینی و گوشه دیـوار وجود دارد. بـرای جلوگیری از این مسئله قلمو را در فاصله 2 سانتیمتری از سطح زمين بـر روی دیـوار بکشیـد تا رنگ اضافی را جذب کنـد. در حالی کـه رنگ قلمو تمام مي شود، آن را بـر روی گوشه دیـوار و محل تماس با زمين بکشیـد. بـرای اینکـه پوششی یکدسـت در حین نقاشی دیـوار داشته باشیـد ممکن اسـت مجبور شویـد این کار را چنـدبار تکرار کنیـد ولی مراقب باشیـد رنگ اضافی با قرنیز یا گوشه های دیـوار بـرخورد نکنـد.

روش ترمیم رنگ دیوار

رنگ آميزی خلاقانه دیـوار

بـرای بـهره بـردن از تخصص افراد حرفه ای در زمينه نقاشی بـه اهالی فن چیـدانه مراجعه کنیـد و از لیسـت متخصصین موجود بـر اساس نیاز خود بـهترین را بـرگزینیـد.