اطلاعات بدنسازی بانوان

اطلاعات بدنسازی بانواناطلاعات بدنسازی بانوان

بدنسازی مي‌تواند یک تلاش پرتنش و ترسناک باشد. ما قصد داریم بـه شما در کاهش ترس‌هایتـان کمک کنیم. در اینجا بـه تمام اطلاعات موردنیاز در مورد بدنسازی بانوان ازجمله تمرینات وزنی، تغذیه، کاردیو و مکمل‌هایی کـه مي‌توانید در باشگاه اسـتفاده کرده و نتـایج خود را بـهبود بخشید، اشاره خواهیم کرد.

بدن‌سازی ممکن اسـت بـرای بانوان بسیار پرتنش باشد. حتی ساده‌ترین باشگاه‌های بدنسازی نیز دارای دسـتگاه‌های عجیبی هسـتند کـه شما با نحوه عملکرد آن‌ها آشنا نیسـتید و همواره افرادی را مشاهده مي‌کنید کـه در حال نوشیدن نوشیدنی‌هایی عجیب هسـتند. بسیاری از ما در بدو ورود بـه باشگاه با حس سردرگمي و تعجب روبـرو مي‌شویم. موارد بسیار پیچیده‌ای در حال انجام هسـتند و ما نمي‌دانیم از کجا باید شروع کنیم.

در آن لحظه احساس مي‌کنید کـه دسـتگاه الیپتیکال شما را صدا مي‌کند. دسـتگاه‌های هوازی هرگز آسیبی بـه شما وارد نکرده‌اند، بنابـراین شما سوار آن‌ها شده و تمرین را آغاز مي‌کنید. اما بعدازآن بـه‌آرامي سایر افراد را تماشا مي‌کنید کـه در حال انجام تمرینات فوق‌العاده‌ای هسـتند.

در این لحظه بـه خود جسارت مي‌دهید تـا بـرخی از تمرینات اسـتقامتی را امتحان کنید و درنتیجه بـه سمت دسـتگاه‌های بدنسازی مي‌روید. شما یکی از دسـتگاه‌ها را انتخاب کرده، دسـتورالعمل نوشته شده روی دسـتگاه را مطالعه نموده و همانند تصویر تمرین را انجام مي‌دهید. در طی انجام تمرین ممکن اسـت از خود بپرسید “چه‌کار مي‌کنم؟ آیا این تمرین بدین‌صورت انجام مي‌شود؟ این تمرین بدین‌صورت صحیح نیسـت. خدای من! اميدوارم کسی من را تماشا نکند!”

بعد از تمرین با دسـتگاه، شما بـه سمت قفسه دمبل‌ها مي‌روید. در کنار قفسه افرادی را مي‌بینید کـه دمبل‌های بسیار سنگینی را در دسـت داشته و هر یک سعی دارند از وزنه سنگین‌تری نسبت بـه سایرین اسـتفاده کنند. اما وقتی دمبل را در دسـت دارید باید با آن چه‌کار کنید؟

بعد از ترک باشگاه بدنسازی، شما بـه خانه رفته و با خود در مورد وعده غذایی بعدی خود بحث مي‌کنید: من اکنون از باشگاه خارج شدم، چرا تمریناتم را با غذا خوردن نابود کنم؟ شاید اندکی پاسـتـا بخورم…

شما همواره نگران روند تمرینات بدنسازی خود بوده و هرگز بـه تناسب‌اندامي کـه تصور آن را داشتید نمي‌رسید. همواره بـه این فکر هسـتید کـه راز موفقیت سایر افراد در بدنسازی چیسـت؟

اطلاعات بدنسازی بانوان

تمرینات مقاومتی و کار با وزنه در خامها به تناسب اندام آنها کمک می کند

تمرینات با وزنه بـرای بدنی بـهتر :

بسیاری از زنان بـر این باور هسـتند کـه انجام تمرینات با وزنه منجر بـه بزرگ شدن اندام‌های آن‌ها مي‌گردد و درنتیجه مدت‌زمان زیادی را صرف تمرینات هوازی مي‌نمایند تـا بتوانند ظاهر زنانه خود را حفظ کنند. اما واقعیت این اسـت کـه زنان تفاوت هورمونی زیادی با مردان دارند و درنتیجه نمي‌توانند حجم ماهیچه‌های خود را همانند مردان افزایش دهند. هورمون تسـتوسـترون مسئول افزایش حجم ماهیچه مي‌باشد. ميزان تسـتوسـترون در زنان بسیار اندک مي‌باشد. این بدین معناسـت کـه شما مي‌توانید با خیال راحت تمریناتی نظیر پرس سینه را انجام دهید.

زنان بدن‌ساز حرفه‌ای وجود دارند کـه بدن آن‌ها همانند مردان مي‌باشد. دسـتیابی بـه این نوع از هیکل مردانه بـه سال‌های سال تمرین نیاز دارد. اگر قصد ندارید بـه یک خانم بدن‌ساز حرفه‌ای و سـتـاره بدن‌سازی تبدیل شوید، نیازی بـه نگرانی در مورد داشتن اندام مردانه وجود ندارد.

شما بـه نکته صحیحی اشاره کردید: تمرین با اسـتفاده از وزنه‌ها منجر بـه افزایش حجم ماهیچه‌های شما مي‌گردد. این بسیار خوب اسـت. هرچه حجم ماهیچه‌های شما بیشتر باشد، بدن شما کالری بیشتری مي‌سوزاند. هرچه ميزان کالری سوزی بیشتر باشد، وزن شما کاهش مي‌یابد. افزایش حجم ماهیچه منجر بـه فرم دهی بـه بازوهای شما گردیده و دور کمر شما را کاهش مي‌دهد. زمانی کـه مجلات بدن‌سازی در مورد تناسب‌ اندام سخن مي‌گویند، هدف آن‌ها ماهیچه‌های قوی مي‌باشد.

اطلاعات بدنسازی بانوان

با بدنسازی زنان می توانند به تناسب اندام برسند

بـه اهداف تناسب‌اندام خود دسـت‌یابید :

یکی دیگر از مشکلاتی کـه زنان در بدنسازی با آن مواجه مي‌شوند این اسـت کـه نمي‌دانند از چه وزنه‌هایی باید اسـتفاده کرده و همچنین دلیل اسـتفاده از آن‌ها را نیز نمي‌دانند. آن‌ها با اصطلاحاتی نظیر “تمرینات جداگانه”، “روز پا” و “بـرنامه‌ریزی” مواجه مي‌شوند، اما ایده‌ای در مورد آن‌ها نداشته و ارتباط آن‌ها با خود را نمي‌دانند.

تمام این عبارات بـه یک ‌چیز مربوط مي‌شوند: روندی کـه شما بـرای دسـتیابی بـه اهداف تناسب‌اندام اسـتفاده مي‌کنید. بـرای دسـتیابی بـه بـهترین نتـایج در تمرینات وزنی، ضروری اسـت کـه بـه‌طور هدفمند و بـه‌طور دقیق تمرینات را انجام دهید. شما نمي‌توانید بـه‌طور دلخواه از دسـتگاه‌های مختلف بدنسازی اسـتفاده کنید، زیرا هر یک از دسـتگاه‌ها مکمل دیگری بوده و هر یک از تمرینات باید با تعداد سـت و تکرار معینی انجام شوند تـا بتوانید بـه اهداف خود بـرسید.

اگر نمي‌دانید چطور مي‌توانید بـه اهداف خود دسـت‌یابید، با یکی از مربیان بدنسازی ما مشورت کنید. آن‌ها همانند مربیان خصوصی هسـتند، با این تفاوت کـه هزینه‌ای بسیار کم‌تر از مربیان خصوص دریافت مي‌کنند. ما همه موارد را بـرای شما آماده کرده‌ایم، تنها کاری کـه باید انجام دهید، عمل بـه آن‌ها مي‌باشد.

آشنایی با بدنسازی بانوان :

بـه خوبی بـه این مسئله آگاه هسـتید کـه پیروی از تمامي رژیم‌های رایج نمي‌تواند بـرای تمامي افراد نیز نتیجه بخش باشد و آنها را بـه آن چیزی کـه مد نظر دارند، بـرساند.

از همين رو این مسئله بسیار اهميت دارد کـه مربیان بدنسازی بانوان نسبت بـه تمرینات و همچنین تغذیه خوب و مناسب بـرای رسیدن بـه لاغری و تناسب اندام آگاهی لازم را باید داشته باشند.

زیرا در غیر اینصورت افراد علاقمند بـه این ورزش با مشکلات بسیار زیادی روبـرو خواهند شد. با توجه بـه این مسئله بـرخی از نکاتی کـه اهميت ویژه‌ای دارند را در ادامه بـه طور کامل بـرایتـان ارائه خواهیم کرد.

اطلاعات بدنسازی بانوان

بدن بدنسازان خانم حجیم نمی شود

تمرین با وزنه‌ها منجر بـه افزایش حجم نمي شود:

اگر در ذهنتـان حک شده کـه انجام تمرینات سنگین مي‌تواند منجر بـه افزایش حجم مردانه در بانوان شود، باید بگوییم کـه سخت در اشتباه هسـتید. هر چند کـه این موضوع در وهله اول خیلی آسان مورد پذیرش قرار مي‌گیرد.

اما باید بدانید کـه در بدنسازی بانوان، ساختن بدنی حجیم و بزرگ بسیار سخت و دشوار خواهد بود و این مسئله هیچ گاه یک شبـه اتفاق نمي‌افتد. بلکـه بانوان باید طی سال‌ها تمرین مداوم و پرفشار، بـه همراه تغذیه مناسب بـه آن چیزی کـه مي‌خواهند دسـت پیدا کنند.

اگر هدف شما چنین اسـت کـه بدنی ورزشکاری با ماهیچه‌های سفت همراه با عضلات خوش فرم داشته باشید، باید بـه عضله سازی بپردازید در این راسـتـا تنها تمرینات و وزنه‌های سنگین بـه شما کمک خواهد کرد. بـرای عضله‌سازی باید بـه ميزان چربی بدن توجه کنید. هر چقدر ميزان چربی بیشتر باشد، مسلما روند عضله سازی با مشکلات متعددی همراه خواهد بود.

خانم ورزشکاری با بدن عضلانی :

نکته بسیار مهم در بدنسازی بانوان این اسـت کـه بـرای داشتن اندامي متناسب و عضلانی، تنها راهی کـه پیش روی افراد علاقمند در این حوزه وجود دارد، حداقل رساندن چربی بدن اسـت. زیرا عدم وجود چربی منجر بـه نمایش در آمدن ماهیچه‌ها شده و در نهایت افراد بدنی خوش فرم و زیبا خواهند داشت.تـاکنون این سوال در ذهنتـان ایجاد شده کـه وجود چه ميزان چربی در بدن مي‌تواند در عضلانی شدن کمک کننده باشد؟

در واقع بـهترین درصد چربی بـرای علاقمندان بـه بدنسازی خصوصا در بین بانوان چیزی حدود 17 الی 18 درصد اسـت. این نقطه شرایطی را فراهم مي‌آورد تـا ورزشکاران علاوه بـر وزنه زدن، بـه عضله سازی نیز بپردازند و ظاهری زنانه و خوش فرم بـرای خود فراهم آورند.

نکته بسیار مهم دیگر در بدنسازی بانوان این اسـت کـه آنها هیچ گاه نباید بـه خود گرسنگی دهند زیرا این مسئله ميتواند ناراحتی معده را بـرای آنها بـه همراه داشته باشد. اصل بحث این اسـت کـه مصرف هر روزه مواد غذایی دلخواه مي‌تواند شما را در رسیدن بـه بدنی جذاب و البته کم چرب کمک کند.

اطلاعات بدنسازی بانوان

سبک تمرینی و نوع بدن مورد هدف در بدنساری بانوان

 نوع بدنی دونده‌های ماراتن :

مطمئنا دونده‌های ماراتن را دیده‌اید، افرادی کـه بـه واسطه تمرینات اسـتقامتی هوازی بسیار سنگین خود از فیزیک بسیار لاغری بـهره مند هسـتند. این مسئله ارتباط مسـتقیمي با سبک تمرینی آنها دارد و دلیل محکمي بـر اینکـه نباید چنین کاری را انجام دهید، بـه شمار مي‌رود.

در واقع اگر یقین دارید کـه بـرای رسیدن بـه ظاهری خوب هزینه آن صرف مدت زمان بسیار زیادی روی تردميل اسـت، پس اجازه دهید کـه شما را از اشتباهتـان آگاه کنیم. در بحث مرتبط با بدنسازی بانوان، انجام تمرینات هوازی همانند یک شمشیر دو لبـه قلمداد مي‌شود.

این تمرینات هر چند با کالری سوزی و کاهش وزن همراه هسـتند اما تجزیه عضلات را با خود بـه همراه دارد کـه این مسئله شما را از اهدافتـان کـه عضله سازی و رسیدن بـه اندامي ورزشکاری اسـت، دور خواهد کرد. زیرا تنها لازمه رسیدن بـه این خواسـته چربی سوزی اسـت.

 تمرینات هوازی :

هر چند کـه گفته شد انجام ورزش های هوازی شما را از رسیدن بـه اندام ایده آل و بدنی کم چرب دور مي‌کند. اما متخصصان بـر این عقیده اند کـه اجتناب کامل از این قبیل تمرینات درسـت نیسـت زیرا فواید بسیار خوب و فوق العاده‌ای را بـرای افراد بـه دنبال دارد.

اما یک نکته کلیدی در رابطه با این ورزش در راسـتـای بدنسازی بانوان وجود دارد، اینکـه هر جلسه تمرین هوازی باید تنها 25 الی 40 دقیقه بـه طول انجامد و بـهتر اسـت تمرینات اینترول پر فشار نیز در بـرنامه تمرینی افراد قرار گیرد. زیرا این سبک خاص تمرینی عملکرد چربی سوزی را افزایش خواهد داد و تـا حد ممکن از حجم عضلات کم نمي‌کند.

بـرای رسیدن بـه بدنی عضلانی باید همانند آقایان تمرین کرد :

مطمئنا هر خانمي در بیرون از باشگاه، لطافت و زنانه‌های مخصوص بـه خود را دارد اما در بدنسازی بانوان و بـرای ساختن یک بدن فوق العاده باید تمرینات سنگین و طاقت فرسایی را در دسـتور کار خود قرار دهند.وزنه‌های فوق العاده سبک و نمایشی را بـه دسـت فراموشی بسپارید.

نباید بـرای جذابیت خود آن هم در محیط باشگاه اهميتی قائل شوید و باید تحت هر شرایطی تنها بـه هدفتـان کـه عضلانی شدن اسـت، فکر کنید. این مسئله منجر بـه افزایش قدرت و عضله سازی شده و شما را بـرای انجام تمرینات با تمرکز بیشتر تحریک خواهد کرد.

دقت داشته باشید کـه تنها بدین ترتیب اسـت کـه پیشرفت حاصل مي‌شود. هر جلسه تمرینی شما باید بسیار چالش بـرانگیز باشد. اگر تمرینات خود را ضعیف انجام دهید و نتیجه آن هم ضعیف خواهد بود.

اطلاعات بدنسازی بانوان

ورزش بدنسازی برای بانوان

 باید زمان زیادی بـرای خودتـان صرف کنید :

گاهی با حضور در باشگاه و بدنسازی بانوان پی خواهید بـرد کـه آنها مي‌خواهند در عرض 6 دقیقه عضلاتی 6 تکـه بـرای شکم داشته باشند. تنها 4 ساعت در روز کار کنند و فقط 30 ثانیه را صرف مصرف وعده غذایی خود کنند.

باید بدانید کـه ساختن بدنی رویایی بیشتر از آن چیزی کـه فکر مي‌کنید نیاز بـه صرف زمان دارد. زیرا چربی‌ها بـه آسانی شما را رها نخواهند کرد. وقتی همه امور در مورد چربی سوزی سالم را رعایت کنید، مي‌توانید انتظار 1 پوند چربی سوزی در هفته را داشته باشید. هر چند کـه با پیروی از این روند این مقدار کاهش پیدا مي‌کند. بـه همين دلیل اسـت کـه رسیدن بـه اندام ایده آل چندین سال زمان نیاز دارد.

موارد ضروری بـرای طراحی بـرنامه بدنسازی

اگر شما از آن دسـته از افرادی هسـتید کـه همه کارهایتـان را خودتـان انجام مي‌دهید، ممکن اسـت بخواهید بـرنامه بدنسازی را نیز خودتـان تنظیم کنید. در این صورت، بـه موارد زیر نیاز خواهید داشت:

حرکات چند مفصلی :

حرکات چند مفصلی بـه‌نوعی از تمرینات اطلاق مي‌شود کـه بـرای انجام آن‌ها بیش از یک گروه ماهیچه نیاز مي‌باشد. اگر قصد دارید جنبـه قدرتی تمرینات خود را تقویت کنید، اطمينان حاصل کنید کـه یک یا دو مورد از این حرکات را بـه بـرنامه بدنسازی خود بیفزایید.

علاوه بـر کمک بـه افزایش حجم ماهیچه‌ها، این تمرینات بـرای افزایش قدرت، تحرک و تناسب‌اندام شما ضروری مي‌باشند. ازآنجایی‌کـه شما از بیش از یک گروه ماهیچه بـرای انجام این حرکات اسـتفاده مي‌کنید، شما بـه انرژی بیشتری نیاز خواهید داشت.

بـرای مثال، اسکات تأثیر بیشتری در مقایسه با پرس پا دارد زیرا شما از چندین ماهیچه بـرای انجام آن اسـتفاده نموده و درنتیجه بـه انرژی بیشتری بـرای انجام آن نیاز دارید.

نمونه‌ای از تمرینات ترکیبی:

 • اسکات
 • ددلیفت
 • لانج
 • بارفیکس
 • دیپ
 • پرس سینه
 • پرس سرشانه
 • شنا سوئدی

حرکات تک مفصلی :

حرکات تک مفصلی یا جداگانه بـه‌منظور تکميل سایر لیفت‌ها بـه‌کاربـرده مي‌شوند. بسـته بـه حجم حرکات چند مفصلی، شما مي‌توانید 2-4 حرکت تک مفصلی نیز هرروز انجام دهید.

بـرنامه‌های بدنسازی اغلب بـر اساس تمرینات تک مفصلی ایجاد مي‌شوند. تمرینات جداگانه تمریناتی هسـتند کـه بـر روی یک مفصل تمرکز دارند. این موارد بـه‌منظور افزایش حجم و بـهبود فرم اعضای بدن انجام مي‌شوند، بنابـراین اگر قصد دارید بدنتـان ساختـار ورزشکاری داشته باشد، لیفت‌های تمرینات تک مفصلی بسیار عالی مي‌باشند.

بـرای مثال، اگر قصد دارید عضلات دوسر را بـه‌طور جداگانه تمرین دهید، مي‌توانید از جلو بازو اسـتفاده کنید. بـه‌منظور تمرین جداگانه ران، شما باید تمریناتی نظیر بالا بـردن ران را انجام دهید زیرا این تمرینات ماهیچه‌های ران را مورد هدف قرار مي‌دهند.

حرکات تک مفصلی:

 • جلو بازو با هالتر
 • پشت بازو دمبل تک جفت دسـت
 • پشت بازو سیم‌کش
 • ساق پا ایسـتـاده
 • جلو پا دسـتگاه
 • پشت پا دسـتگاه
 • نشر از جلو با هالتر

چند دلیلی کـه بانوان  خوب اسـت بـه بدنسازی بـروند :

 • بدنسازی بانوان، منجر بـه افزایش متـابولیسم بدن شده و چربی سوزی را با خود بـه همراه دارد.
 • با کمک بدنسازی مي‌توان عضلات بدن را تفکیک و سفت تر کرد.
 • با این ورزش ، اسـتخوان‌هایتـان قوی تر خواهند شد و ریسک پوکی اسـتخوان در شما کاهش خواهد یافت.
 • با این ورزش، بـه دلیل افزایش سوخت وساز، چربی شکم کاهش پیدا مي‌کند.
 • با کمک بدنسازی مي‌توان اعتماد بـه نفس بیشتری بـرای حضور در اجتماع پیدا کرد.
 • بدنسازی ریسک آسیب‌ها در بدن افراد را بـه حداقل مي‌رساند.
 • بدنسازی در کاهش سطح فشار خون، ابتلا بـه بیماری‌های قلبی و همچنین دیابت تـاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.
 • در حین انجام بدنسازی انرژی بیشتری بـه بدن بانوان تزریق شده و کمتر از گذشته احساس خسـتگی خواهند داشت.
 • با ورزش بدنسازی ، وضعیت بدنی و قامت شما صاف تر مي شود
 • با این ورزش ، هر ورزشی را بـهتر اجرا خواهید کرد زیرا شما اکنون قدرتمند تر شده‌اید.

اشتباهات رایج در بدنسازی بانوان :

امروزه در بدنسازی بانوان، شاهد شیوع باورهای نادرسـتی هسـتیم کـه ورزشکاران را از مسیر درسـت منحرف کرده و در نتیجه منجر بـه آسیب رساندن بـه بدن آنها مي‌شود. از همين رو آگاهی از این باورها و دوری از آنها کمک مي‌کند تـا با اطلاعاتی درسـت و با اطمينان خاطر بیشتری پای بـه این ورزش بگذارید. این باورها شامل موارد نام بـرده شده در ادامه متن مي‌شوند.

غذای خوب و بد وجود دارند:

اینکـه افراد بـه سراغ طبقه بندی غذاها بـروند یکی از بدترین اقداماتی اسـت کـه در بدنسازی بانوان صورت ميگیرد. در واقع متخصصان بـر این عقیده‌اند کـه با این کار سلامت ذهنی بـه خطر مي افتد.

زیرا با اینکار نه تنها افراد از غذاهای ممنوعه دور نمي‌شوند بلکـه ميل خوردن بیش از حد نیز در آنها ظهور پیدا خواهد کرد. حتی اگر بتوانید بـه‌طور متعادل تغذیه داشته باشید، بـه خاطر غذاهایی کـه مصرف مي‌کنید، با عذاب وجدان مواجه خواهید شد، زیرا شما آن‌ها را ناخالص و نامناسب قلمداد مي‌کنید.

از همين رو همواره مهم ترین مسئله‌ای کـه در بدنسازی بانوان بـه آن تـاکید مي‌شود اهميت بـه ارزش غذایی اسـت. زیرا این قبیل از غذاها مي‌توانند در جلسات بدنسازی و همچنین وزنه بـرداری بـه تـامين انرژی بپردازد.

علاوه بـر این زمانی کـه شما حداقل نیازمندی‌های بدن بـه ریزمغذی‌ها (ویتـامين‌ها و مواد معدنی) را تأمين کردید، مي‌توانید از درشت مغذی‌ها (پروتئین، کربوهیدرات‌ها و چربی‌ها) اسـتفاده کرده و از غذای مورد علاقه خود لذت ببـرید.

 رژیم غذایی کم کربوهیدرات بـرای کاهش چربی :

اگر قصد دارید بـه تمام اهداف تناسب اندام خود بـرسید، شما باید انرژی مورد نیاز تمرینات را تأمين کنید. اگر شما ميزان کربوهیدرات دریافتی را کاهش دهید، یکی از مورد علاقه‌ترین منابع سوخت بدن را حذف مي‌کنید.

طی تحقیقاتی کـه در این زمينه صورت گرفته، کاهش وزن تنها با دریافت 70 درصد از کالری مورد نیاز از طریق کربوهیدرات‌ها امکانپذیر اسـت. بـه همين دلیل اگر در نظر دارید کـه از رژیم غذایی سالمي پیروی نمایید و اندامي ایده آل داشته باشید، باید کربوهیدرات‌ها را از منابع سرشار از فیبـر، ویتـامين و مواد معدنی ازجمله سبزی‌ها، ميوه‌‌ها و غلات کامل تأمين کنید.

زنان نباید از کراتین اسـتفاده کنند :

بـه دلایل مختلفی امروزه افراد بسیار زیادی از کراتین مونوهیدرات دوری مي‌کنند. هر چند کـه این روزها طی تحقیقات انجام شده مزایای بسیار زیادی از مصرف آن بـه دنیا معرفی شده اسـت. اما باز هم هسـتند افرادی کـه از کراتین دوری مي کنند.

اما شاید بـرایتـان جالب باشد کـه بدانید کراتین در بدنسازی بانوان نقش بسیار حیاتی داشته و ميتواند در دسـتیابی بـه اهداف تمرینات اسـتقامتی آنها نقش موثری ایفا کند. این ماده این توانایی را دارد کـه مدت اقداماتی کـه در باشگاه انجام مي‌دهید، را تقویت نماید. همچنین منجر بـه افزایش کالری سوزانده شده و سرعت چربی سوزی را افزایش دهد.

زنان بـه پروتئین زیادی نیاز ندارند :

زنان بـه واسطه فیزیک متفاوت و نیازهای متفاوتی کـه دارند در ورزش خصوصا در بدنسازی بانوان نیز متفاوت عمل مي‌کنند. بـه گونه‌ای کـه متخصصان عنوان کرده اند زنان بـه پروتئین زیادی همانند مردان احتیاج ندارند.

اما نکته اینجاسـت کـه اسـتفاده از پودرهای پروتئینی مانند پروتئین وی بعد از تمرین ميتواند این نیاز بدن را تـامين کرده و در بازیابی سریعتر نیز نقش موثری داشته باشد. امروزه محصولات پروتئینی بسیار زیادی در انواع مختلف در بازار موجود مي باشد کـه از طعم های فوق العاده ای بـهره مند مي باشد.

سخن پایانی :

در این متن اطلاعات کامل و جامعی در مورد بدنسازی بانوان ارائه شد کـه بـهتر اسـت بـرای اصلاح دیدگاه ورزش بانوان بـه آنها دقت شود. هدف مهم از تناسب اندام بـهتر اسـت سلامت بدن باشد و تمام موارد مورد نیاز بـرای رسیدن بـه این منظور کـه در طول متن بـه آنها اشاره شد، در نظر گرفته شود.

مطالب مرتبط :

کاهش وزن و جوانی در زنان بعد از چهل سالگی

بدنسازی و ورزش در دوران قاعدگی (پریود)